ความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดสระบุรี

Main Article Content

อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ
สุภาวดี ลาภเจริญ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาเอกชน 2) เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาเอกชน และ 3) ศึกษาแนวทางส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาเอกชน ทำการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา 2563 จำนวน 292 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ที่มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.955 และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ภายหลัง โดยใช้การทดสอบของ เชฟเฟ่ และการสรุปสาระสำคัญจากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. ความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาเอกชนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( gif.latex?\bar{x}=4.16,S.D.=0.62) โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (gif.latex?%5Cbar%7Bx%7D = 4.30,S.D.=0.69) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ( gif.latex?%5Cbar%7Bx%7D= 4.26,S.D.=0.65) ด้านนโยบายการบริหาร (gif.latex?%5Cbar%7Bx%7D = 4.24,S.D.=0.65) ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า( gif.latex?%5Cbar%7Bx%7D = 4.09,S.D.=0.72) และด้านค่าตอบแทน ( gif.latex?%5Cbar%7Bx%7D =3.90,S.D.=0.76) 2. เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาเอกชน จำแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการทำงาน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน และสถานภาพในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 3. แนวทางส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาเอกชน คือ การมีส่วนร่วมในการบริหาร เช่น การกำหนด นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ขององค์การร่วมกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Cronbach, L. J. (1970). Essentials of psychological testing. (3rd ed.). New York: Harper & Row.

Federico, P. (2000). Management Information. New York: Oxford University Press.

Hoynokkong, J. (2012). Organizational Commitment of Personnel, Phatthalung Primary Educational Service Area. (Master’s Thesis). Thaksin University. Songkhla.

Kaewmueng, P. (2009). The Organizational Commitment of the Employees of Ban Mae Kha Sub District Municipal Office, Fang District, Chiang Mai. (Master’s Thesis). Chiang Mai University. Chiang Mai.

Kitsongsermkul, Y. (2018). The Organizational Commitment of Teachers and School Administrators under the Jurisdiction of Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2. Silpakorn Educational Research Journal, 10(1), 321-337.

Kittisuksathit, S. et al. (2013). Quality of Life, Work and Happiness. Bangkok: Thammada Press.

Laokhongtham, C. (2011). The Organizational Commitment of School Administrators and Teachers Under Trat Educational Service Area Office. (Master’s Thesis). Rambhai Barni Rajabhat University. Chanthaburi.

Phanmawanit, K. (2008). Factors Relating to the Organizational Commitment of Employees of Office of The University Press, Sukhothaithammatirat Open University. (Master’s Thesis). Phranakhon Rajabhat University. Bangkok.

Phramaha Chitnaretes Wutthidhammo. (2011). The Relationship Between Personnel’s Satisfaction and Relation to Organization, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ubon Ratchathani Campus. (Master’s Thesis). Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Ayutthaya.

Ministry of Education, Department of Curriculum and Instruction Development. (2002). National Education Act of B.E. 2552 [A.D. 1999] and Revision (Issue 2) B.E. 2545 (A.D.2002). Bangkok: Siam Sport Syndicate Col., Ltd.

Ministry of Education, Department of Curriculum and Instruction Development. (2011). Guidelines for the Decentralization of Educational Administration and Management for the Office of the Basic Education Commission and Educational Institutions According to the Ministerial Regulations Specifying the Rules and Procedures for the Decentralization of Educational Administration and Management B.E. 2550 [A.D. 2007]. Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand., Ltd.

Nawanatjetsada, P. (2014). Commitment of Teachers in Private General Education Schools in Bangkok Private at Primary Education Level. (Master’s Thesis). Saint John’s University. Bangkok.

Office of Educational Reform. (2002). Five Ways to Reform Education: Guideline to Practice. Bangkok: Pimdee Co., Ltd.

Rapheephisarn, W. (2006). Human Resource Management. Bangkok: Wichit Hatthakon Printing House.

Ropkhop, N. (1999). The Employee Commitment for the Organization: A Case Study of Government Pharmaceutical Organization Under Ratchathewi Headquarters. (Master’s Thesis). National Institute of Development Administration. Bangkok.

Steers, R.M. (1997). Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment. Administrative Science Quarterly, 22(1), 46-56.

Sunartwanichkul, S. (2019). Licensee of Lavo Technology College. Interview. December, 23.

Swegdaroontorn, T. (2014). A Development of the Organization Commitment Causal Model of the Instructors in Royal Thai Armed Forced Headquarters Academy. Journal of Education, 15(2), 48-62.

Tipdoungta, K. (2014). Job Satisfaction and Organization Commitment of General Division Employees, Chiang Mai University. (Master’s Thesis). Chiang Mai University. Chiang Mai.

Wittaya-udom, W. (2006). Organizational Behavior. (3rd ed.). Bangkok: Theera Film & Scitex Co., Ltd.

Wongrattana, C. (1998). Statistical techniques in research. Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Worasing, M. (2006). A Study of the Commitment Towards the Basic Education Organizations of Roi-et Primary Educational Service Area Office 3. (Master’s Thesis). Thepsatri Rajabhat University. Lopburi.

Yamane, T. (1967). Statistics: An Introductory Analysis. New York: Harper & row.

Yavirach, N. (2010). Modern Management. (7th ed.). Bangkok: Triple Group.

Most read articles by the same author(s)