เผยแพร่แล้ว: 2020-10-31

ธรรมปฏิบัติกับการพัฒนาสังคมเชิงพุทธบูรณาการเพื่อความพอเพียง ภายใต้การขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐ

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน), อัครเดช พรหมกัลป์ , รัตติยา เหนืออำนาจ

1653-1663

ยุ้งข้าวยุคใหม่: กระบวนการปรับตัวสู่ทางรอดแห่งภูมิปัญญาของชาวนาไทย

อัครเดช พรหมกัลป์, รัตติยา เหนืออำนาจ , จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา

1695-1707

การเสริมสร้างสุขภาวะในวิถีชีวิตของผู้สูงวัยด้วยหลักอิทธิบาท 4

จินดามาศ ทินกร, พระราชปริยัติกวี , พระปราโมทย์ วาทโกวิโท

1736-1748

การวิเคราะห์สภาพเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1

สุทธิศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง, ภานุวัฒน์ ภักดีวงศ์

1899-1910

ระบบการบริหารจัดการสำนักงานพระสังฆาธิการตามแนวธรรมาภิบาล

อำนวย สุวรรณคีรี, พระธรรมกิตติเมธี, พระเมธาวินัยรส , พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ

1921-1933

การสร้างรูปแบบความเหมาะสมของราคาค่าโดยสารสายการบินต้นทุนต่ำ

เฉลิมพล โชติเมธากุล, ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร, นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์

1934-1946

พุทธทาสภิกขุ: ปณิธานข้อที่ 2 การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในสังคมไทย

นคร จันทราช, พระมหาคำพันธ์ ปภากโร, สิปป์มงคล ป้องภา, พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน, พระสุภาพร เตชธโร , ปฐมสิทธิ์ แสวงวงศ์

2029-2040