การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนโดยพุทธสันติวิธี: กรณีศึกษาชุมชนตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ ศรีสะเกษ

Main Article Content

วรภา มนต์อารักษ์
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
พระปราโมทย์ วาทโกวิโท

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบท สภาพปัญหา แนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 2) ศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามศาสตร์สมัยใหม่และหลักพุทธสันติวิธี และ 3) นำเสนอรูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพุทธสันติวิธี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงเอกสารและเชิงพื้นที่ วิธีการที่ใช้ในการศึกษาใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 10 ท่าน และการสนทนากลุ่มย่อย จากนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรรมการบริษัท กรรมการผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุนชน และ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุมชนมีปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม มีรายได้ไม่ยั่งยืน เป็นปัญหาในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้เกิดรายได้และสามารถพึ่งตนเอง ตามนโยบายการสนับสนุนวิสาหกิจในแผนการพัฒนา SME ฉบับที่ 4 เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 2) แนวทางในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล ส่งเสริมศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน เพื่อปรับสมดุลทางเศรษฐกิจด้วยการปรับเปลี่ยนบริบทในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยใช้แนวทางพุทธสันติวิธี เพื่อลดความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อมในชุมชน ให้เกิดการพัฒนาไปสู่สังคมสันติสุข 3) รูปแบบแนวทางตามพุทธสันติวิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับหลักสัปปุริสธรรม 7 เกิดเป็นโมเดล SOARNE คือ S = Strengths อัตลักษณ์ชุมชนจากต้นตาลมาเป็นวัตถุดิบการผลิต O = Opportunities ภูมิปัญญาชุมชน A = Aspiration การเติบโตของวิสาหกิจชุมชน R = Results ผลิตภัณฑ์จากต้นตาล N = Needs ความต้องการพัฒนาของคนในชุมชนด้านเศรษฐกิจ E = Empathy การร่วมใจของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง เกิดสันติสุขในชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Buddhadasa Bhikkhu. (2004). Dhamma and Politics. Chiya: Dhammadhana Foundation.

Chamnanpon, K., & Lowanichchai, S. (2019). A Development Model of Digital Technology for Supporting Entrepreneur. Ratchapruek Journal, 17(2). 130-138.

Dararuang, K. (2017). Development of product and market strategy for Ban Kao Lame community enterprise, Nakhonsawan province. Suthiparithat, 31(100), 130-143.

Kee-ariyo, C. (2016). Potential Development Model of Small and Micro Community Enterprise of Central Region. The Journal of KMUTNB, 26(1), 141-152.

Kenaphoom, S. (2008). The success of community enterprises in 4 border provinces of the Mekong River Basin. Pathumthani: Valaya Alongkorn University.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). Thai Tipitaka. Bangkok: MCU Press.

Ministry of Information and Communication Technology. (2016). Digital Thailand. Bangkok: Ministry of Information and Communication Technology.

Mungsamak, P. et al. (2013). The Success Managerial Model for Herbal Products of the Community Enterprise Network Group at Nakhonchaiburin Provincial Group. Journal of the Association of Researchers, 18(3), 115-123.

Nathongkham, P. (2014). The Operating Development Model of Community Enterprises in Rongkham District, Kalasin Province. Chophayom Journal, 25(1), 129-138.

Office of the National Economic and Social Development Board. (2017). The Twelfth National Economic and Social Development Plan 2560-2564 B.E. Bangkok: Office of the National Economic and Social Development Board.

Office of the Prime Minister. (2019). Community Enterprise Promotion Act No 2 B.E. 2562 Retrieved February 10, 2020. from http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/ 2562/A/050/T_0032.PDF

Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto). (2016). Buddhist Economics. (16th edition). Bangkok: Phalidham.

Phrakhru Pariyatvisutthikhun, et al. (2007). A Study of the Buddhist Teaching Usage to Support Self-reliant Community Enterprise in Moon River Group of Thatum District, Surin Province (Research Report). Mahachulalongkornrajavidyalaya University Surin Campus.

Phramaha Hansa Dhammahaso. (2011). Buddhist Peaceful Mean: Integration of principles and conflict management tools. Bangkok: 21 Century.

Phrarat Sittivetee, et al. (2019). Life Lihood of the Community Enterprise in Phichit. Journal of Graduate MCU KhonKaen Campus, 6(1), 100-113.

Stavos, J.M., & inrichs, G.. (2009). The Thin Book of SOAR: Building Strengths-based Strategy. Oregon: Thin Book Publishing.

Technologychaoban. (2019). TISTR generates community enterprise income with innovative technology. Convey to entrepreneurs for spatial development. Retrieved December 3, 2019. from https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_100 968

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>