ปีที่7 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 6 ประจำปีพุทธศักราช 2562 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย กองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการตามแนวทางการเผยแพร่บทความตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

          กองบรรณาธิการวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

          สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2020-01-01

คุณลักษณะของผู้นำชุมชนเพื่อสันติภาพที่พึงประสงค์ในสังคมไทยปัจจุบัน

นิภาพร ปานสวัสดิ์, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส , บรรจบ บรรณรุจิ

1595-1605

พุทธวิธีส่งเสริมค่านิยมในสังคมไทย

พระครูสาครสุทธิธรรม, ไอศูรย์ อินทร์เพชร, ประเวศ อินทองปาน

1652-1661

บทบาทของพระสงฆ์กับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในพื้นที่ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และไทย

พระครูปลัด เกษฎา ผาทอง, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, บุญทัน ดอกไธสง , อิสระ สุวรรณบล

1662-1676

บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี จังหวัดแพร่

ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์, สุทธิพงศ์ บุญผดุง, ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์

1776-1785

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ปราศจากอคติ 4

พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน, พระครูวิรุฬห์สุตคุณ, พระครูกิตติญาณวิสิฐ, พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ, พระมหาอุดร อุตฺตโม

1797-1804