คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ปราศจากอคติ 4

Main Article Content

พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ
พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน
พระครูวิรุฬห์สุตคุณ
พระครูกิตติญาณวิสิฐ
พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ
พระมหาอุดร อุตฺตโม

บทคัดย่อ

ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสำคัญอย่างมากต่อสถานศึกษา และสถานศึกษาจะประสบความสำเร็จ ผู้บริหาร จะต้องมีคุณลักษณะพิเศษ คือ ความรู้ ประสบการณ์ การวางตัวที่เหมาะสมสามาถรถควบคุมความประพฤติตนเองได้ ซึ่งเกิดจากความรัก ความชอบ และความหลงได้ โดยไม่ให้อคติ 4 ครอบงำจิตใจ จึงจะสามารถขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่เป้าหมายสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมทั้งไหวพริบปฏิภาณ เพรียมพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถควบคู่คุณธรรม ปราศจากอคติ 4 ได้แก่ 1) ฉันทาคติ ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายที่ตนรัก ลำเอียงเพราะชอบ 2) โทสาคติ ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่ง เพราะความเกลียดชังอีกฝ่ายหนึ่ง 3) โมหาคติ เพราะลำเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่ง ด้วยความโง่เขลา หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความลำเอียง เพราะโง่เขลานี้ จะนำ มาซึ่งความลำเอียงทั้งหมด จะเกิดขึ้นได้ เพราะหลง 4) ภยาคติ ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่ง เพราะความเกรงกลัวอำนาจ หรืออิทธิพลที่จะเกิดขึ้น

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Chaitamat, A. (2019). The Development of Internal Quality Assurance Operation Model for Schools under the Secondary Educational Service Area Office 23. Journal of MCU Buddhapanya Review, 4(1), 29-44.

Lay, C., Schotisukan, S., & Kochasit, S. (2018). The Development of Leadership Trait Model for University Senior Administrators in Cambodia. Journal of MCU Buddhapanya Review, 3(3), 281-296.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1966). Thai Tipitakas. Bangkok: MCU Press.

Office of Royal Society. (1999). Thai Dictionary by Royal Society. Bangkok: Department of Religious Affair.

Phra Dhammakittiwong (Thongdee Surataecho). (2007). Dictionary for Buddhism Study, Analysis of Vocabulary. Bangkok: Liang Siang.

Phra Dhammapitaka (P.A. Payutto) (2000). Dictionary of Buddhism. Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Phrakhrusripariyativitan. (2019) . The Model of Potential Development of Labor on Bhavana 4 to Promote ASEAN Strength in the Smut Sakhon Province. Journal of MCU Buddhapanya Review, 4(1), 17-28.