พระจิตอาสาคิลานธรรม: รูปแบบและกระบวนการเยียวยาใจผู้ป่วยด้วยธรรมะ

Main Article Content

พระเทพสุวรรณเมธี
สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยด้วยธรรมะของพระจิตอาสาคิลานธรรม ซึ่งเป็นกระบวนการเยียวยา ที่เอื้อให้ผู้ป่วยได้มองเห็นและเข้าใจความทุกข์ของตนเองได้ตามความเป็นจริง และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางจิตวิญญาณของพระจิตอาสา ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณลักษณะของพระจิตอาสาคิลานธรรม องค์ประกอบที่ 2 ด้านการเตรียมพื้นฐานการเยียวยาจิตใจด้วยธรรมะ องค์ประกอบที่ 3 ด้านแนวทางในการเยียวยาผู้ป่วยด้วยธรรมะ องค์ประกอบที่ 4 ด้านการใช้หลักพุทธธรรมในการเยียวยาผู้ป่วย โดยนำอริยสัจ 4 มาช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยให้ตระหนักรู้ถึงความจริงของชีวิตตามหลักพุทธธรรม การสนทนาสื่อสารปฏิสัมพันธ์ระหว่างพระจิตอาสากับผู้มาปรึกษาด้วยความเป็นกัลยาณมิตร เอื้อให้ผู้มาปรึกษาได้เข้าใจทุกข์และสาเหตุแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง จนสามารถคลี่คลายและแก้ไขปัญหาทุกข์ด้วยตนเองได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Damruk, P., & Thongprapai, P. (2019) . Medication Adherence in Home Patients with Schizophrenia: A Care Scheme Developed in Community in Yala Province. The Southern College Network Journal of Nursing and Pubic Health, 6(Special Issue), 29- 42.

Matchimapiro, D. (2013). The Public Mind Development of Thai Youths. Sakon Nakhon Graduate Studies Journal, 10(46), 13-24.

Moose, R. H. (1986). The Human Context Environmental Determinants of Behavior. New York: John Wiley and Sons.

Nualsang, P., & Tepwongsirirat, P. (2015). Sacred Landscape as a Tool to Shape the Built Environment: A Case of Tum Yai Nam Nhao, Phetchabun Province. Kasem Bundit Journal, 16(1), 32-54.

Peuchthonglang, P., & Peuchthonglang, Y. (2018). The True Friends: Noble Friends on the Path of the Enlightenment. Journal of MCU Buddhapanya Review, 3(2), 117-138.

Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto). (2013). Dictionary Buddhist. (25th ed.). Bangkok: Plidham Printing.

Phrakhrupaladkaweewat. (2018). An Applying Buddhist Principles To Improve The Quality Of Life Of The People in Sri Thamasok 1 Community, Tambon Nai Mueang, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province. Journal of MCU Buddhapanya Review, 3(2), 319-334.

Sae-Eab, S., & Chaowiwat, P. (2018). Enhancing Public Mind Ethics Moral Behavior in Thai Society by 4 Sangahavatthu. Social Sciences Research and Academic Journal, 13(38), 1-14.

Srichannil, C. (2009). Buddhist Psychology: The Way to Heal Suffering and Cultivate Personal Mental Health. University of the Thai Chamber of Commerce Journal, 29(4), 188-208.

Struart, G.W., & Sundeen, S.J. (1995). Principle and Practice of Psychiatric Nursing. (5th ed.). ST Louis: Mosby.

Thitichotrattana, W. (2016). The Development of a Counseling Model in an Integrative Buddhist Psychology of the Counseling Monks. Ph.D. Dissertation. Graduate School, Mahachulalongkornrajavidyalaya.