รูปแบบบทบาทที่เหมาะสมของอาสาสมัครและการพัฒนาสุขภาพสู่ความยั่งยืน ในจังหวัดสุพรรณบุรี

Main Article Content

กีรติวรรณ กัลยาณมิตร

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมของบทบาทอาสาสมัครกับการพัฒนา ด้านสุขภาพ จังหวัดสุพรรณบุรีสู่ความยั่งยืน การวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงสำรวจ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มาโดยการใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง มีผู้ให้ข้อมูลหลัก 10 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง หลังจากสังเคราะห์ข้อมูลได้สรุปเป็นแนวทางสนทนากลุ่ม มีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและตรวจสอบข้อมูล แบบสามเส้า เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบปลายเปิด ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า สภาพปัจจุบันของการพัฒนาบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นกลุ่มคนที่จังหวัดให้ความสำคัญ เพราะสามารถขับเคลื่อนงานของจังหวัดได้หลายด้าน ในส่วนของการทำงานมีสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ดูแลตามระเบียบ ทางราชการ และมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศไทย เป้าหมาย คือ ประชาชนสามารถดูแลตนเองด้านสุขภาพได้โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ โดยมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เป็นศูนย์กลางการทำงาน ของประเทศ และ (อสม.) เป็นองค์กรใหญ่ที่ให้ความร่วมมือกับจังหวัดเป็นอย่างดี ให้ความร่วมมือและประสาน การทำงานอย่างใกล้ชิดกับทุกภาคส่วนของจังหวัด โดยสรุปเป็นรูปแบบในการทำงาน คือ 1) การมีสวนร่วม ของชุมชน 2) การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 3) การปรับระบบบริการสาธารณสุข 4) อาสาสมัครต้องผสานงาน กับงานพัฒนาสังคมโดยรวม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bureau of the Budget. (2013). Annual Report B.E.2556. Evaluation Bureau.

Chungsatiansup, K. et al. (2004). Health dynamics and dependence. Bangkok: Bureau of Social and Health Research.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research.

Department of Community Development. (2008). Academic and Planning Division, Strategic Plan Department of Community Development 2008-2011. Bangkok: Rathai Press Company Limited.

Department of Local Administration (2007). Including laws relating to local government organizations. Bureau of System Structure Development. Bangkok: Department of Local Administration.

Department of Local Administration Ministry of the Interior. (2007). Strategic Plan, Department of Local Administration. Retrieved January 24, 2017, from http://www.thailocaladmin.go.th/index.jsp.

Griggs, D. et al. (2013.) Policy: Sustainable Development Goals for People and Planet. Nature, 495, 305-307.

IIED (International Institute for Environment and Development). (2016). The green climate fund accreditation process: Barrier or opportunity, sustainable development goals (SDGs) and post-2015 agenda. Retrieved February 3, 2016, from www.iied.org.

Janmeesri, S. (2019). Performance Effectiveness of the Village Committee. Journal of MCU Buddhapanya Review, 4(2), 133-154.

Jeffrey, D. S. (2016). From millennium development goals to sustainable development goals. Retrieved January 23, 2016 from www. thelancet.com/journals/ lancet/article/P.11801406736(12)60615-0/fulltext.

Jungsathiensup, K. et al. (2004). Health dynamics and dependency. Bangkok: Office of Social and Health Research.

Jungsathiensup, K. et al. (2007). A Guide to Community Training. Bangkok: Sam Lada Printing.

Kamales, N. (2019). Leaders with Managing Cultural Diversity and Communication. Asia Pacific Journal of Religions and Cultures, 3(1), 63-72.

Mechat, M. (2008). Public Administration Behavior. Bangkok: Chulalongkorn University.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. Beverly Hills, CA: Sage.

Pongsatawara, P. (2016). Management to Excellence of Tambon Health Promoting Hospital Chainat Province. Rajapark Journal, 10(20), 128-140.

Public Health Service Division Ministry of Public Health. (2010). Standardized training course for public health volunteers (VHV.) Year 2010. Nonthaburi: Department of Health Service Support.

Public Health Support Division (2009). Direction of primary health care in Thailand towards the 4th decade. Journal of Public Health, Southern Region Department of Health Service Support, 22(2), 2-5.

Saengdeunchay, R., & Tavachalee, R. (2019). Guidelines for the Development of Sustainable Buddhist Village Project Management. Journal of Arts Management, 3(2), 91-104.

Silverman, D. (2000). Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction. London / Thousand Oaks/ New Delhi. England.

Siriphaibun,P. (2010). Guidelines for the development of public health volunteer roles. Toward Basic Public Health Work: A Case Study of Phaya Thai District, Bangkok: Mahidol University.

Smith, R.H. (1980). Management: making organization performance. New York: Free Press Thousand Oaks, CA: Sage.

Waikla, R. (2019). Local Wisdom and Conservation of Phutai Traditions. Journal of Arts Management, 3(1), 53-68.

Watanasub, W. (2006). Bilateral system and labor solution in state enterprises. Center for Peace and Governance King Prajadhipok's Institute Bangkok: Ratchaburi Enterprise Relations Division Department of Labour Protection and Welfare Ministry of Labour.