พุทธวิธีส่งเสริมค่านิยมในสังคมไทย

Main Article Content

พระครูสาครสุทธิธรรม
ไอศูรย์ อินทร์เพชร
ประเวศ อินทองปาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับค่านิยมในสังคมไทย 2) เพื่อสังเคราะห์ค่านิยมในสังคมไทยตามหลักพระพุทธศาสนา และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการปฏิบัติตามหลักพุทธวิธีส่งเสริมค่านิยมในสังคมไทย โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร รวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการวิจัย


            ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่านิยมในสังคมไทยเป็นบรรทัดฐานที่ถูกใช้เป็นฐาน  “ค่านิยม” ว่าเป็นความเชื่อหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลมีช่วงระยะเวลาในการสร้างและดำเนินจนกลายเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  มีพื้นฐานองค์ประกอบสำคัญจากการส่งเสริมคุณธรรม 4 ประการ คือ 1. การรักษาความสัจ ความจริงใจ 2. การรู้รักข่มใจอยู่ในความดี 3. การอดทน อดกลั้นและอดออม  4. รู้จักละวางความชั่วทุจริต  2) ค่านิยมทางพระพุทธศาสนานั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอันเป็นมรดกตกทอดของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ตลอดจนถึงลัทธิและความเชื่อที่สั่งสมเป็นวัฒนธรรม 4  ด้าน คือ คติธรรม  เนติ วัตถุธรรมและสหธรรม         3) แนวทางการส่งเสริมค่านิยมในสังคมไทยตามหลักพุทธธรรมที่ทำให้เกิดค่านิยมที่จะปลูกฝังสร้างเสริมค่านิยม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี คือแนวทางการส่งเสริมค่านิยมตามหลักกตัญญูกตเวที หลักเบญจศีล เบญจธรรม  หลักสุจริต หลักจาคะ  และหลักสันโดษ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chuatong, N., & Rojchanaprapayont, R. (2016). Values, Ideologies, and Communication Patterns Indicated Thais’ Culture. NIDA Journal of Language and Communication, 21(29), 110-114.

Huaihongthong, P. (2019). Human Resource Development Buddhist in Globalization. Journal of Graduate MCU khonkaen Campus, 6(2), 24-44.

Kamales, N. (2019). Leaders with Managing Cultural Diversity and Communication. Asia Pacific Journal of Religions and Cultures, 3(1), 63-72.

Mahachulalongkornrajavidyalaya. (1996). Thai Tipitakas. Bangkok: MCU Press.

Office of the National Culture Commission. (2000). Thai Culture. Bangkok: Ministry of Culture Publication.

Peuchthonglang, P., & Peuchthonglang, Y. (2018). The True Friends: Noble Friends on the Path of the Enlightenment. Journal of MCU Buddhapanya Review, 3(2), 117-138.

Pherakhru Uthaikitjaruk, & Pherakhrubaidika Suwin Suvichano. (2019). The Traditional Belief of People to Promoting of Good Thai Civilian. Journal of Graduate MCU khonkaen Campus, 6(2), 271-286.

Phra Brahmmagunabhorn (P.A. Payutto). (2016). Dictionary of Buddhist. Bangkok: Plithamma.

Phrakhrusangharak Chakkit Phuripanyo. (2018). An Analysis of the Buddhist Monks’ Leadership CharactersinBuddhist Propagation. Journal of MCU Nakhondhat, 5(2), 250-266.

Phramaha Khwanchai Kittimethi and Phramaha Weeratis Varinto. (2019). The Integration of Good Governance to the Good Life in Thailand’s Current Society. Journal of MCU Buddhapanya Review, 4(2), 267-284.

Royal Institute. (2002). Dictionary of Royal Institute. Bangkok: Nanmee Books Publication.