การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของสมอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี

Main Article Content

เฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์
เด่น ชะเนติยัง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของสมองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี ที่เหมาะสม ประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ จำนวน 21 คน สำหรับ Delphi  Technique ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน  9 คน สำหรับการจัดทำ Focus Group และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 196 คน สำหรับการประเมินรูปแบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของสมองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี ประกอบด้วยหลัก 5..ด้าน คือ  ด้านสนามพัฒนาสมอง ด้านห้องเรียนเปลี่ยนสมอง ด้านพลิกกระบวนการเรียนรู้แบบ BBL ด้านการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกและใบงาน ด้านการใช้สื่อนวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งทุกด้านปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของสมอง ที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Boonsompan, O. (2008). Using brain-based learning activities to promote knowledge in vocabulary and English reading ability of prathomsuksa 3. Master of Education Master of Education Chiang Mai University, Chiang Mai.

Bunsong, C. (2016). The result of brain-based learning management on learning achievement and creativity of Mathayom Suksa 2 students. This thesis is part of the degree program study. Master of Arts Psychology Prince of Songkla University.

Chansiri, W. (2016). Development of learning experiences by using the brain as a base to promote basic math skills of early childhood. This dissertation is part of the study according to the Ph.D. In Curriculum and Instruction Faculty of Education Burapa University.

Chithong, P. (2014). The internal supervision model for primary schools for the development of learning by using brain as a base. Doctor of Philosophy Program Educational administration Faculty of Education Burapa University.

Eaknipon, P., & Musikanon, C. (2016). Development of Effective Academic Administration Model in Primary Schools under the Office of Nakhon Phanom Primary Educational Service Area 1. Management Studies University of Western.

Invang, S. (2014). The Use of Principles of Good Governance in Policy the Administration Organization of City Municipality Phitsanulok. Western University.

Jirarotephinyo, N. (2016). Relationship between Participation and Good Governance Management in Schools under the Jurisdication of the Office of Ratchaburi Primary Education Service Area 2. Management Studies University of Western.

Kothalang, S. (2005). Principles of learning by focusing on the brain as a base. Bangkok: Teachers Council of Thailand, Lat Phrao.

Lertwit, P., & Charupakorn, A. (2007). Brain age begins to learn. Bangkok: Sutha.

Lertwit, P. (2015). School supervision according to the Brain-Based Learning concept. Chiang Mai: Thanpanya Company.

Ministry of Education. (2009). Core Education Curriculum, Basic Education BE 2551. (2nd ed.). Bangkok: The Agricultural Cooperative Assembly of Thailand.

Monkong, K., & Viboolpraphan, P. (2014). Factor affecting Academic Administration Effectiveness of Schools in Maehongson Province. Western University.

Nekam, R., & Musikarn, C. (2015). Opinions of administrators and teachers with management information system for internal quality assurance of the Nantaburi Network School. Maetuen subdistrict, Omkoi district, Chiang Mai Province.

Office of the Basic Education Commission. (2010). the study of the follow-up of the implementation of Thai language learning management that is consistent with the development of the brain (BBL: Brain-based Learning). In the Primary School Center for Young Adults. (Type 1). Bangkok: The Agricultural Cooperative Assembly of Thailand Limited.

Office of the Basic Education Commission. (2016). Policy, fiscal year 2017, Office of the Basic Education Commission. (Type 1) . Bangkok: The Agricultural Cooperative Assembly of Thailand Limited.

Praphatsarakota Khun. (2016). Brain based Learning: BBL. Retrieved 20 September 2016 from https://sites.google.com/site/prapasara/2-12.

Saengcharoen, K. (2008). Development of English vocabulary learning ability of Prathomsuksa 2 students based on the concept of using the brain as a base. Independent study Master thesis, Master of Education Mahasarakham University, Mahasarakham.

Seankeaw, T., & Chanetiyoung, D. (2015). The Model of Development of Small School Management in Academic Field, Udon Thani Primery Educational Service Office Area 2. Doctor of Philosophy Program in Educational Administration, Faculty of Education, Western University.