การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการสร้างกิจกรรมการฝึกอบรมเยาวชนค่ายคุณธรรม

Main Article Content

พระครูวินัยธร สุริยา สุริโย

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพเยาวชนในค่ายคุณธรรม 2) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการสร้างกิจกรรมการฝึกอบรมเยาวชนค่ายคุณธรรม และ 3) เพื่อนำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างกิจกรรมการฝึกอบรมเยาวชนค่ายคุณธรรม โดยการใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ตัวแทนของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดค่ายคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ผู้อำนวยการค่ายคุณธรรม 2) พระวิทยากร 3) ครูอาจารย์ 4) เยาวชน และ5) ผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนทั่วไป ทั้งหมดจำนวน 10 ท่าน/รูป เป็นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาแบบวิภาษวิธี และแบบมีการหาเหตุผลด้วยการใช้วิจารณญาณ และสรุปเป็นภาพรวม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้างกิจกรรมการฝึกอบรมเยาวชนค่ายคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ผลการศึกษา พบว่า 1. สภาพเยาวชนในค่ายคุณธรรม ประกอบด้วย 1) ปัญหาการยกพวกตีกันและการทำร้ายร่างกาย 2)  ปัญหาการลักขโมย 3) ปัญหาเรื่องชู้สาว 4) ปัญหาการพูดเท็จ และ 5) ปัญหายาเสพติด  2. หลักพุทธธรรม ประกอบด้วย 1) หลักเบญจศีล  ได้แก่ ศีล  5 ข้อ คือ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการลักทรัพย์ งดเว้นจากการประพฤติล่วงละเมิดทางเพศ งดเว้นจากการพูดเท็จ และงดเว้นจากการดื่มสุรา และยาเสพติด และ 2) หลักเบญจธรรม ได้แก่ ธรรม 5 ประการ คือ เมตตา กรุณา สัมมาอาชีวะ กามสังวร สัจจะ และสติสัมปชัญญะ  และ 3. การประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างกิจกรรมการฝึกอบรม ฯ ประกอบด้วย หลักเบญจศีล และเบญจธรรม และแนวทางการสร้างกิจกรรม ประกอบด้วย 1) ปลุกให้ตื่น 2) ปั้นแต่งศรัทธา 3) ปลูกปัญญา 4) ปรับสู่ภาวนา และ 5) ปันความสุข

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Buengbuaand, P., & Rodphothong, S. (2019). The Behavior of Use Social Media to Prevent and Tackle Corruption of Youth in the Central Region. . Journal of MCU Buddhapanya Review, 4(2), 1-14.

Kamales, N. (2019). Leaders with Managing Cultural Diversity and Communication. Asia Pacific Journal of Religions and Cultures, 3(1), 63-72.

Keyuraphan, S. (2018). Buddhist integrated Ways for Solving Thai Political Conflicts at Present. Journal of Graduate Studies Review, 66-78.

Mererk, S. (2019). A Buddhist Psychological Learning Process in the Development of Elementary Students. Journal of MCU Nakhondhat, 6(6), 2687-2699.

Munmee, T. (2016). The Human Capital Management Supporting The Merit and Ethicist of Staffs In Local Administration Organization. Journal of MCU Social Sciences, 5(3), 205-218.

Phra Brahmmagunabhorn (P.A. Payutto). (2015). Dictionary of Buddhism. (13th ed.). Bangkok: Plithamma.

Phra Kamin Sontikro (Patanasiri). (2016). An Integration. Buddhadhamma for Improving the Youth: A Case Study of Phrarajwachiramethee (Weeravarapanno). Master of Buddhism Program Buddhism Program Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Nakhon Sawan Buddhist College.

Phra Sirikanajan (Serin Ariyo). (2018). Interview. February, 9.

Phramaha Weerasak Abhinandavedi, (2019) . The Integration of the Buddhist Doctrines to the New Theory Agriculture Concerning to the King’s Philosophy. Journal of MCU Nakhondhat, 6(8), 3773-3787.

Post Today. (2013). The statistics of violence of spouses killed the most. Retrieved December 14, 2019 from https://www.posttoday.com/social/general/215442.

Saengdeunchay, R., &Tavachalee, R. (2019). Guidelines for the Development of Sustainable Buddhist Village Project Management. Journal of Arts Management, 3(2), 91-104.

Sriwiset, N. (2015). The Application of Buddhist Principles in the Performance of Adminstrators and Teachers in Basic Education Schools under Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 2. Master of Education Educational Administration, Kanchanaburi Rajabhat University.

Techaprasittiwanich, P., & Phramaha Weeratis Varinto. (2019) . Self-practice According to Puññakiriya-vatthu Principle of the Wat Rai Khing Buddhists in Nakhon Pathom Province. Journal of MCU Buddhapanya Review, 4(2), 31-44.

Wiset, M., & Kodsanli, A. (2015). A survey of adolescent problems that should be resolved. Communication and Presentation: IS2. Boon Wattana School.

Wittayaudom, V. (2005). Leadership. Bangkok: Theera Film and Side Text Company.