กลยุทธ์การตลาดบริการ (7P’s) ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Main Article Content

วิรัตน์ เตชะนิรัติศัย
กฤษฎา ตันเปาว์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการดื่มกาแฟ และกลยุทธ์การตลาดบริการของลูกค้าที่ใช้บริการธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟพรีเมี่ยม และเสนอกลยุทธ์การตลาดบริการที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟพรีเมี่ยม การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านกาแฟพรีเมี่ยม จำนวน 400 คน การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบตัวต่อตัว ผู้ให้ข้อมูลคือ ลูกค้าที่ใช้บริการธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟ พรีเมี่ยม จำนวน 10 คน และสนทนากลุ่ม  ผู้ประกอบการร้านกาแฟพรีเมี่ยม จำนวน 12 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การตลาดบริการคือ 1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์คือ การพัฒนารสชาติกาแฟ 2) กลยุทธ์ด้านราคา ทำให้เกิดภาพลักษณ์ หรือประสบการณ์ในการชิมกาแฟที่แตกต่างกัน 3) กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจำหน่ายคือ การเลือกทำเลที่ตั้งและบรรยากาศการตกแต่งร้านที่สื่อสารถึงภาพลักษณ์ 4) กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาดเป็นการเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจมากกว่าเป็นการกระตุ้นยอดขายในระยะสั้น 5) กลยุทธ์ด้านพนักงานทั้งลักษณะภายนอกของพนักงาน และความใส่ใจในการให้บริการดูแลลูกค้า 6) กลยุทธ์ด้านการสร้างและการนำเสนอลักษณะทางกายภาพคือ สิ่งที่ปรากฏในร้านส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้บริโภค และ 7) กลยุทธ์ด้านกระบวนการบริการของร้านตั้งแต่ก่อนเข้ามาใช้บริการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ananan, N. (2017). Service Quality and Marketing Mix Influencing Customer’s Satisfaction of Islamic Restaurants in Bangkok. Degree of Master of Art, Bangkok University.

Bangkok Bank Public Company limited. (2015). Coffee Business Market. Retrieved on April, 15, 2017, from https://www.Bangkokbanksme.com.

Food Intelligence Center. (2016). Coffee shops in Thailand. Retrieved on November, 10, 2016, from http://fic.nfi.or.th/MarketOverviewDomesticDetail.php?id=207.

Jadesadarak, W. & Jangploy, W. (2016). Competitive advantage strategy in coffee shop business of retail entrepreneurs in Muaeng district, Ratchaburi Province. Veridian E-Journal, 9(3), 1331-1349.

Kangvarnsurakai, K. (2009). Coffee: History and Development of Drink. Journal of Art & Culture, 30(6), 154-169.

Kotler, P. & Armstrong, G. (2014). Principle of Marketing. (15th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Moreau, F. B., & Parguel, B. (2011). Building brand equity with environmental communication: An empirical investigation in France. Euro Med Journal of Business. 6(1). 100-116.

Saetun, P. (2015). Consumer Behavior and Satisfaction toward Service Marketing Mix : A Case Study of Swensen’s Ice Scream at Big C Branch, Satun Province. Degree of Master of Business Administration, Hatyai University.

Serirat, S. (2007). Consumer Behaviors. Bangkok: Thira Film and Sci-Tacks.

Serirat, S. (1998). Modern Marketing Management. Bangkok: Visitpattana.

SueaJamsil, K. (2012). Behavior of consumers in Pathum Thani Towards Café’ Amazon coffee. Degree of Master of Business Administration. Rajamangala University of Technology Thanyaburi.

Sukrith, K. (2014). Service Marketing Mix and Behavior toward Japanese restaurants’ in Commuity of Coutomers in Bangkok Metropolis. Degree of Master of Business Administration, Srinakharinwirot University.

Teachamahamongkol, C. (2016). The Customer’s Satisfaction on the Service of Small Coffee Shop in Muang District, Samut Prakan Province. Degree of Master of Art, Bangkok University.