ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการนำการระงับข้อพิพาทออนไลน์มาใช้ในประเทศไทย

Main Article Content

สิริกานต์ อยู่เรือง

บทคัดย่อ

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการนำการระงับข้อพิพาทออนไลน์มาใช้ในประเทศไทย โดยผู้เขียนนำ Technical Notes on Online Dispute Resolution ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติมาเป็นแนวทางในการปรับใช้เพื่อกำหนดกลไกหรือระบบหรือหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทออนไลน์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย เนื่องจากมีการนำระบบการระงับข้อพิพาทออนไลน์ในประเทศไทยแล้ว โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center : THAC) ได้พัฒนาระบบทอล์คดีดี (TalkDD) ขึ้นมา  แต่ยังไม่ได้รับความนิยมและยังไม่เป็นที่แพร่หลายด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น การระงับข้อพิพาทออนไลน์นั้นไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย และไม่มีกฎหมายเฉพาะที่นำมาปรับใช้ เป็นต้น ดังนี้ผู้เขียนจึงเสนอแนะแนวทางในการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958.

Electronic Transactions Development Agency. (2019). E-Commerce Trend 2562. Retrieved November 1, 2019, from https://www.etda.or.th/app/webroot/content_files/13/files/Value_of_eCommerce_Survey_in_Thailand_2018_Slides%282%29.pdf

Tangtrongchit, N. (2012).Handbook of Disputes Resolution for People. (1st ed). Bangkok : Kampai Imaging.

Horayangkul, P. (2002). Arbitration Dictionary. (4th ed). Bangkok : Chulalongkorn University Press.

Thailand Arbitration Center. (2016). What is TalkDD. Retrieved November 5, 2019, from https://talkdd.com/th/about-us

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985.

UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution.

United Nations Commission on International Trade Law. (2010). Report of Working Group lll (Online Dispute Resolution) on the Work of Its Twenty-Second Session. Retrieved November 1, 2019, from https://undocs.org/en/A/CN.9/716%20

United Nations Commission on International Trade Law. (2016). Report of Working Group lll (Online Dispute Resolution) on the Work of Its Thirty-Third Session. Retrieved November 1, 2019, from https://undocs.org/en/a/cn.9/868

Wanchai, M., & Political Science of Chulalongkorn University. (2014). "The Project of increase efficiency Regarding Damages Remedy of cross-border". A research report submitted to Division of Plan and Development of the Consumer Protection, Office of the Consumer Protection Board.