โยนิโสมนสิการ : วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม

Main Article Content

Phrapalad Mathee Khemapanyo

บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมวิธีคิดตามหลักพุทธธรรม ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นนักวิชาการผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านพระพุทธศาสนาที่ได้รับการยอมรับผลงานทางวิชาการ เป็นผู้มีความคิดและความจำเป็นเลิศ มีผลงานวิชาการทางพระพุทธศาสนาเป็นจำจวนมาก หนังสือเรื่อง “วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม” เป็นผลงานที่เกี่ยวกับวิธีคิดในหลักพระพุทธศาสนา ท่านได้ให้เหตุผลของการเขียนงานเรื่องนี้ ว่า วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม (โยนิโสมนสิการ) ความหมายของวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายความหมายของโยนิโสมนสิการไว้ว่า โยนิโสมนสิการ คือ การคิดอย่างถูกวิธี  คิดอย่างมีระเบียบ  คิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง  เป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างปัญญาที่บริสุทธิ์  เป็นอิสระ  ทำให้ทุกคนช่วยตนเองได้  และนำไปสู่จุดหมายของพุทธธรรมอย่างแท้จริงความสำคัญ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทวิจารณ์