เผยแพร่แล้ว: 03-07-2019

ส่วนหน้า

ส่วนหน้า บทบรรณาธิการ

ส่วนหน้า-บทบรรณาธิการ หน้าที่ 1-13

สารบัญ

สารบัญ หน้าที่ 15-21

สารบัญ หน้าที่ 15-21

จิตรกรรมรูปผู้หญิงแบบศิลปะเหนือจริง

ประภาส ไชยเขตร, พีระพงษ์ กุลพิศาล, โชดก เก่งเขตรกิจ, นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส

บทความที่ 1 หน้าที่ 23-32

บทบาทนางโขน: สีสันแห่งการแสดงโขน

พัชรินทร์ สันติอัชวรรณ

บทความที่ 2 หน้าที่ 33-40

คุณค่าทางวัฒนธรรมของโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนคร

สถิตย์ ภาคมฤค, วรวรรธน์ ศรียาภัย, บุญยงค์ เกศเทศ, จารุวรรณ เบญจาทิกุล

บทความที่ 6 หน้าที่ 67-74

กลวิธีประกอบสร้างสำนวนไทยเพื่อเชิงอำนาจ

อริยานุวัตน์ สมาธยกุล, วรวรรธน์ ศรียาภัย

บทความที่ 7 หน้าที่ 75-82

กลวิธีการแสดงความเห็นกระทู้ทางการเมืองบนเฟสบุ๊กดอทคอม

สินทรัพย์ ยืนยาว, วรวรรธน์ ศรียาภัย, กัลยา กุลสุวรรณ, จารุวรรณ เบญจาทิกุล

บทความที่ 8 หน้าที่ 83-91

กลวิธีการกล่าวขอโทษในนวนิยายไทย

วัฒนา แช่มวงษ์, วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์, วิภาวรรณ อยู่เย็น

บทความที่ 9 หน้าที่ 93-106

การใช้คำบุรุษสรรพนามของชาวไทยพวนภาคอีสาน

กัญณฐา พงศ์พิริยะวนิช, จารุวรรณ เบญจาทิกุล

บทความที่ 10 หน้าที่ 107-113

การคงอยู่ของเพลงพื้นบ้าน “เจรียงเบริน”

สายใจ คุณมาศ, คนึงนิตย์ ไสยโสภณ, ประทีป แขรัมย์

บทความที่ 11 หน้าที่ 115-124

การพัฒนาเครื่องแต่งกายของวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อสร้างเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของภาคใต้

สารภี เอกเพชร, กล้า สมตระกูล, วิศนี ศิลตระกูล

บทความที่ 13 หน้าที่ 137-145

ผลของการให้คะแนนที่มีต่อประสิทธิภาพการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์

ภาณุวัชร ปุรณะศิริ, สมศักดิ์ ลิลา, สมพงษ์ ปั้นหุ่น

บทความที่ 14 หน้าที่ 147-157

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ธัญชนก บุญทอง, อโนทัย ประสาน, สุภาพ เต็มรัตน์

บทความที่ 15 หน้าที่ 159-169

การพัฒนาระบบประเมินผลวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม

นาตยาภร บุญเรือง, สมศักดิ์ ลิลา, พงศ์เทพ จิระโร

บทความที่ 23 หน้าที่ 245-254

การจัดอันดับเรทติ้งด้านการประหยัดพลังงานของครัวเรือนในประเทศไทย

ศศิธร แม้นสงวน, ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส, อุดมเกียรติ ศรีชนะ, ประเสริฐ จันต๊ะไพร

บทความที่ 29 หน้าที่ 307-317