ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ต้นสังกัด

เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

1.รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

บรรณาธิการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

081-820-4402/ akkarapon2512@gmail.com

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำภีรภาพ อินทะนู

รองบรรณาธิการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

085-024-6009/  Kampeeraphab.i@gmail.com

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ ภูวงค์

รองบรรณาธิการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

094-029-7545 / suphakit.ph@bru.ac.th

4.อาจารย์ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์

รองบรรณาธิการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

083-078-5353 / purisa.wat@gmail.com

5.รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

081-878-5265 / Malipama2010@hotmail.com

6.ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ

กองบรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

094-529-9947

7.ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง

กองบรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

089-777-8241

8.ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ

กองบรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

089-6865148 / watchara03@hotmail.com

9.รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม

กองบรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

081-965-5286 / prasart.n@msu.ac.th

10.รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

กองบรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

02-649-5000 ต่อ 15533 / cholvit_j@hotmail.com

11.รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วรรณรักษ์

กองบรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 081-8464047 / wannarak@sut.ac.th

12.รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน

กองบรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

(662) 800-2308-14 ต่อ 3248 /

singhanat.non@mahidol.ac.th

13.รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี วรรณตรง

กองบรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

081-725-9538 / sarapeewantrong2495@gmail.com

14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์

กองบรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

089-799-9323 / supakorn.p@litu.tu.ac.th, yhee143@gmail.com

15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พิมพวง

กองบรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

08-7990-5841 / bigko009@hotmail.com

16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์

กองบรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

089-719-6778 / nawaminpt@yahoo.com

17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง

กองบรรณาธิการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

081-644-1968 / lirenliang2511@gmail.com

18.Prof. Dr. R. Michael Smith

กองบรรณาธิการ

Niagara University, U.S.A.

msmith@niagara.edu

19.Prof. Ni Ni Hlaing

กองบรรณาธิการ

Mandalay University of Distance Education, Myanmar

ninihlaing59@gmail.com

20.Prof. Dr. Ted Yu-Chung Liu

กองบรรณาธิการ

National Pingtung University, Republic of China (Taiwan)

tedycliu@mail.nptu.edu.tw

21.Dr. Irom  Gambhir Singh

กองบรรณาธิการ

Manipur University, India

iromgambhir3@hotmail.com

22. Mr. David Frank Dittmar

ฝ่ายตรวจสอบภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

089-0177004

23.นางสาวจรัลรัตน์ อุ่นรัมย์

ฝ่ายเตรียมต้นฉบับและจัดทำรูปเล่ม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

088-969-1592, 064-462-5032 / jhusoc@bru.ac.th

24.นายสุรพงค์ กันถัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ออกแบบกราฟิค จัดรูปเล่ม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

093-469-2882 / Surapradee20@gmail.com