“มนุษยสังคมสาร” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีนโยบายในการรับตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก (Main subject Category) คือ Social Sciences และจะต้องอยู่ใน 3 กลุ่มสาขาวิชา (Subject areas) คือ 1) Arts and Humanities, 2) Economics, Econometrics and Finance, 3)  Social Sciences ซึ่งจะต้องอยู่ใน 5 กลุ่มย่อย (Sub-subject areas) คือ 1) General Arts and Humanities, 2) Language and Linguistics, 3) General Economics, Econometrics and Finance, 4) General Social Sciences, 5) Sociology and Political Sciences โดยทุกบทความจะต้องผ่านการพิชญพิจารณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) ที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับเนื้อหาของบทความที่จะอ่าน จากภายนอกอย่างน้อย 3 ท่าน

       “มนุษยสังคมสาร” มีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (มกราคม-เมษายน / พฤษภาคม-สิงหาคม / กันยายน-ธันวาคม) แต่อาจจะออกเป็นฉบับพิเศษ (Special issue) ในการร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติกับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่เกินปีละ 2 ฉบับ

       “มนุษยสังคมสาร” จะดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในลักษณะของรูปแบบออนไลน์ (เว็บไซต์) โดยใช้หมายเลขเป็น Electronic ISSN (e-ISSN) ด้วยระบบการจัดการวารสารไทยออนไลน์ (Thai Journals Online System - ThaiJO) อย่างไรก็ตาม วารสารอาจจะเผยแพร่ในลักษณะรูปเล่ม (Print ISSN) ด้วยก็ได้ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่ออกเป็นฉบับพิเศษ (Special issue) ในงานประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยจะใช้หมายเลขเป็น Print ISSN

     การดำเนินงานจัดพิมพ์วารสาร มีขั้นตอนดังนี้คือ

1. รับต้นฉบับบทความจากผู้นิพนธ์
2. กองบรรณาธิการวารสารตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของต้นฉบับบทความ ตามข้อกำหนดการส่งบทความเพื่อรับพิจารณาการตีพิมพ์ โดยผู้นิพนธ์ที่จะส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ใน “มนุษยสังคมสาร” จะต้องส่งผลการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน (Plagiarism) ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ http://plag.grad.chula.ac.th/ โดยร้อยละของดัชนีความซ้ำซอนของบทความไม่เกินร้อยละ 10 ทั้งนี้ ให้ผู้นิพนธ์แนบผลการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานส่งมาที่วารสารพร้อมกับบทความด้วย

3. กองบรรณาธิการวารสารจัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จำนวน 3 ท่าน เพื่อพิชญพิจารณ์บทความ  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

4. ส่งบทความคืนให้ผู้นิพนธ์แก้ไขตามผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ

5. กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องและการปรับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

6. กองบรรณาธิการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์

7. กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และคุณภาพของต้นฉบับวารสาร
8. คณะทำงานวารสารจัดเตรียมต้นฉบับและดำเนินการจัดทำรูปเล่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-ISSN) และ/หรือในลักษณะรูปเล่ม (Print ISSN)

       “มนุษยสังคมสาร” รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่เขียนด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีค่าธรรมเนียมการเผยแพร่ของผู้นิพนธ์ 6,000 บาท ทั้งนี้เพื่อใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิและการบริหารจัดงานของวารสาร

       ข้อความภายในบทความที่ตีพิมพ์ใน “มนุษยสังคมสาร” ทั้งหมด รวมถึงรูปภาพประกอบ ตาราง เป็นลิขสิทธิ์ของ“มนุษยสังคมสาร”  การนำเนื้อหา ข้อความหรือข้อคิดเห็น รูปภาพ ตารางที่ปรากฏในบทความไปจัดพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ต้องได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการวารสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร วารสารอนุญาตให้สามารถนำไฟล์บทความไปเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางวิชาการได้ แต่ต้องแสดงที่มาจากวารสาร โดยห้ามแก้ไขดัดแปลงเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้ ทัศนะและความคิดเห็น ตลอดถึงข้อผิดพลาดใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในบทความใน “มนุษยสังคมสาร” ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์บทความนั้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับกองบรรณาธิการ