Announcements

ประกาศมนุษยสังคมสาร

           “มนุษยสังคมสาร” ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่าทุกบทความใน “มนุษยสังคมสาร” จะต้องผ่านการพิชญพิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) ในสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความนั้น (Double-blind peer review) ดังนั้น จึงไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่พิชญพิจารณ์บทความได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้นิพนธ์มีความประสงค์จะทราบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่พิชญพิจารณ์บทความเพื่อนำไปประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ก็ขอให้ผู้นิพนธ์ได้ส่งจดหมายอย่างเป็นทางการถึงบรรณาธิการเพื่อขอข้อมูลดังกล่าว ซึ่งบรรณาธิการจะพิจารณาเป็นรายกรณีไปและจะออกหนังสือรับรองรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่พิชญพิจารณ์บทความต่อไปตามความเหมาะสมและความถูกตามต้องตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของวารสารวิชาการ

ประกาศมนุษยสังคมสาร

            ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้มีหนังสือแจ้งไปยังบรรณาธิการวารสารเพื่อขอความร่วมมือคัดเลือกสาขาวิชาย่อย (Subject-areas) ของวารสารในฐานข้อมูล TCI โดยให้แต่ละวารสารเลือกสาขาวิชาย่อยตั้งแต่ 1-5 สาขาวิชาย่อย ตามความทราบแล้วนั้น

           “มนุษยสังคมสาร” ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่าตั้งแต่ฉบับที่ 1 ของปีที่ 20 เป็นต้นไป “มนุษยสังคมสาร”   จะพิจารณาคัดเลือกตีพิมพ์เฉพาะบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก (Main subject Category) คือ Social Sciences เท่านั้น โดยบทความที่จะส่งไปเพื่อตีพิมพ์ในมนุษยสังคมสารนั้นจะต้องอยู่ใน 3 กลุ่มสาขาวิชา (Subject areas) คือ 1) Arts and Humanities, 2) Economics, Econometrics and Finance, 3)  Social Sciences และบทความนั้นจะต้องอยู่ใน 5 กลุ่มย่อย (Sub-subject areas) คือ 1) General Arts and Humanities, 2) Language and Linguistics, 3) General Economics, Econometrics and Finance, 4) General Social Sciences, 5) Sociology and Political Sciences

            อนึ่ง “มนุษยสังคมสาร” ขอประกาศให้ทุกท่านทราบเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ฉบับที่ 1 ของปีที่ 20 เป็นต้นไป    “มนุษยสังคมสาร” จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา (In-text citation) และการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (References) ตามกรอบรูปแบบของ APA (American Psychological Association) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 (7th edition)

 

Announcement

         The Thai Journal Citation Index Center (TCI) sent an official letter to the journal editors to ask for cooperation in the selection of a particular journal’s sub-areas stored in the TCI database. Consequently, each journal is allowed to choose 1-5 sub-areas for the articles published in the journal.

        Regarding this, the “JHUSOC” would like to make an announcement that from the 20th Volume, 1st Issue (January-April 2022) onward the articles covering the main subject category, Social Sciences, will be accepted for publication. Moreover, these articles must be relevant to the three subject areas i.e. 1) Arts and Humanities, 2) Economics, Econometrics and Finance, and 3) Social Sciences, and they must be about the following five sub-subject areas: 1) General Arts and Humanities, 2) Language and Linguistics, 3) General Economics, Econometrics and Finance, 4) General Social Sciences, and 5) Sociology and Political Sciences.

         In addition, the "JHUSOC" would also like to announce to everyone that from

the 20th Volume, 1st Issue onward, the citation format and referencing style of APA (American Psychological Association, 7th edition) will be used in the journal.

 

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

         อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความเพื่อใช้ในการดำเนินการตรวจประเมินบทความ (Peer review) และบริหารงานวารสาร บทความละ 6,000 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป และ บทความละ 3,500 บาท สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ซึ่งแต่ละบทความจะต้องได้รับการพิชญพิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อยจำนวน 3 คน หากบทความของผู้นิพนธ์ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการแล้ว ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชื่อบัญชี “นายอัครพนท์ เนื้อไม้หอม นางสาวตะติยา ทะนวนรัมย์  และนางสาวจรัลรัตน์ อุ่นรัมย์” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ “677-0-273495”  ในกรณีที่ผู้นิพนธ์บทความพิมพ์ชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์แล้ว หากบทความถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ หรือผู้นิพนธ์บทความต้องการยกเลิกการตีพิมพ์ “มนุษยสังคมสาร” จะไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ให้ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะได้ใช้เงินส่วนนี้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ทรงคุณวุฒิและค่าดำเนินการวารสารไปแล้ว โดยอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ฉบับที่ 3 ปีที่ 21 (2566) เป็นต้นไป

ชื่อบัญชี: นายอัครพนท์ เนื้อไม้หอม นางสาวตติยา ทะนวนรัมย์ นางสาวจรัลรัตน์ อุ่นรัมย์
ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หมายเลขบัญชี: 677-0-273495
รหัสสวิฟต์โค้ด: BKKBTHBK

 

ที่อยู่: ธนาคารกรุงเทพ  439 ถนนจิระ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

หมายเหตุ: โอนเสร็จแล้วขอความกรุณาถ่ายสลิปส่งมาที่

อีเมล์:  jhusoc@bru.ac.th

Announcement of Publication Fee

         The publication fee is 6,000 baht for general authors and 3,500 baht for Buriram Rajabhat University authors. The fees paid will fund the peer review process and journal management. It is noted that a manuscript must be reviewed by at least three experts from various institutions. After passing the preliminary review of the editorial board, the authors are advised to transfer the publication fee to Bangkok Bank, Buriram Rajabhat University Branch, with the account name “Mr.Akkarapon Nuemaihom, Miss Tatiya Tanuanram, Miss Jaralrat Oonram”, and savings account number “677-0-273495”.  If the manuscript is rejected or the authors desire to cancel the publication, the publication fee will not be refunded to the authors, as it has already been used to pay the experts and journal management costs. This publication fee rate will become effective commencing with the 3rd Issue of the 21st Year (2023) onwards.

คำแนะนำ

2019-07-04

ป้ายคำแนะนำ21.png

คำแนะนำในการจัดเตรียมบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ใน“มนุษยสังคมสาร (มสส.)”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          เมื่อท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วส่งไฟล์ที่ท่านกรอกข้อมูลแนบพร้อมกับไฟล์บทความ โดยท่านจะต้องเตรียมไฟล์ไว้ 2 ไฟล์คือ

  1. ไฟล์แบบฟอร์มที่ท่านดาวน์โหลดแล้วนำไปกรอกข้อมูล                                  
  2. ไฟล์บทความของท่านที่จะนำมาตีพิมพ์

หมายเหตุ

         

ขอให้ท่านกรอกข้อมูลของท่านด้วยลายมือที่อ่านออก และชัดเจน เพื่อให้กองบรรณาธิการได้รับข้อมูลของท่านอย่างครบถ้วน ส่งไฟล์แบบฟอร์มขอลงบทความ (ไฟล์ pdf) และบทความต้นฉบับของท่าน (ไฟล์ word) ที่

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/index

  1. ขอให้จัดเตรียมต้นฉบับบทความของท่านตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความของกองบรรณาธิการ “มนุษยสังคมสาร (มสส.)” หากต้นฉบับบทความของท่านไม่เป็นไปตามเกณฑ์ บทความของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณาขั้นต่อไป
  2. บทความของท่านต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษในส่วนของ Abstract และบทความความภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
  3. ในกรณีที่เป็นนิสิตนักศึกษา บทความของท่านต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยลงลายมือชื่อรับรอง

หม่อง2.png