ข่าวประกาศ

 

อัตราค่าตีพิมพ์

ค่าดำเนินการตรวจประเมินบทความ (Peer review) บทความละ 3,000 บาท และถ้ามีความจำเป็นต้องส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 พิจารณากลั่นกรอง ผู้เขียนต้องชำระค่าตรวจประเมินบทความเพิ่มอีก 1,500 บาท โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มนุษยสังคมสาร)”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 427-1-272737 (นายคำภีรภาพ อินทะนู นางสาวพลอยไพลิน ศรีวิเศษ และนางสาวภูริสา วัชเรนทร์วงศ์) ในกรณีบทความของท่านไม่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรมยสาร ทางกองบรรณาธิการจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจประเมินบทความนี้ให้ท่าน เพราะได้ใช้เงินส่วนนี้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว

 

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยสังคมสาร (นายคำภีรภาพ อินทะนู, นางพลอยไพลิน ศรีวิเศษ และนางสาวภูริสา วัชเรนทร์วงศ์
ธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หมายเลขบัญชี : 427-1-272737
รหัส : AYUDTHBK
ที่อยู่: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 439 ถนนจิระ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

หมายเหตุ:โอนเสร็จแล้วขอความกรุณาถ่ายสลิปส่งมาที่

อีเมล์: jhusoc@bru.ac.th

คำแนะนำ

2019-07-04

ป้ายคำแนะนำ21.png

คำแนะนำในการจัดเตรียมบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ใน“มนุษยสังคมสาร (มสส.)”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          เมื่อท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วส่งไฟล์ที่ท่านกรอกข้อมูลแนบพร้อมกับไฟล์บทความ โดยท่านจะต้องเตรียมไฟล์ไว้ 2 ไฟล์คือ

  1. ไฟล์แบบฟอร์มที่ท่านดาวน์โหลดแล้วนำไปกรอกข้อมูล https://drive.google.com/file/d/1n7G73J9h3V1oevUyNTsRRh4YOfOteUow/view
  2. ไฟล์บทความของท่านที่จะนำมาตีพิมพ์

หมายเหตุ

         

ขอให้ท่านกรอกข้อมูลของท่านด้วยลายมือที่อ่านออก และชัดเจน เพื่อให้กองบรรณาธิการได้รับข้อมูลของท่านอย่างครบถ้วน ส่งไฟล์แบบฟอร์มขอลงบทความ (ไฟล์ pdf) และบทความต้นฉบับของท่าน (ไฟล์ word) ที่

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/index

  1. ขอให้จัดเตรียมต้นฉบับบทความของท่านตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความของกองบรรณาธิการ “มนุษยสังคมสาร (มสส.)” หากต้นฉบับบทความของท่านไม่เป็นไปตามเกณฑ์ บทความของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณาขั้นต่อไป
  2. บทความของท่านต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษในส่วนของ Abstract และบทความความภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
  3. ในกรณีที่เป็นนิสิตนักศึกษา บทความของท่านต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยลงลายมือชื่อรับรอง

หม่อง2.png