Announcements

ประกาศมนุษยสังคมสาร

            ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้มีหนังสือแจ้งไปยังบรรณาธิการวารสารเพื่อขอความร่วมมือคัดเลือกสาขาวิชาย่อย (Subject-areas) ของวารสารในฐานข้อมูล TCI โดยให้แต่ละวารสารเลือกสาขาวิชาย่อยตั้งแต่ 1-5 สาขาวิชาย่อย ตามความทราบแล้วนั้น

           “มนุษยสังคมสาร” ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่าตั้งแต่ฉบับที่ 1 ของปีที่ 20 เป็นต้นไป “มนุษยสังคมสาร”   จะพิจารณาคัดเลือกตีพิมพ์เฉพาะบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก (Main subject Category) คือ Social Sciences เท่านั้น โดยบทความที่จะส่งไปเพื่อตีพิมพ์ในมนุษยสังคมสารนั้นจะต้องอยู่ใน 3 กลุ่มสาขาวิชา (Subject areas) คือ 1) Arts and Humanities, 2) Economics, Econometrics and Finance, 3)  Social Sciences และบทความนั้นจะต้องอยู่ใน 5 กลุ่มย่อย (Sub-subject areas) คือ 1) General Arts and Humanities, 2) Language and Linguistics, 3) General Economics, Econometrics and Finance, 4) General Social Sciences, 5) Sociology and Political Sciences

            อนึ่ง “มนุษยสังคมสาร” ขอประกาศให้ทุกท่านทราบเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ฉบับที่ 1 ของปีที่ 20 เป็นต้นไป    “มนุษยสังคมสาร” จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา (In-text citation) และการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (References) ตามกรอบรูปแบบของ APA (American Psychological Association) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 (7th edition)

 

Announcement

         The Thai Journal Citation Index Center (TCI) sent an official letter to the journal editors to ask for cooperation in the selection of a particular journal’s sub-areas stored in the TCI database. Consequently, each journal is allowed to choose 1-5 sub-areas for the articles published in the journal.

        Regarding this, the “JHUSOC” would like to make an announcement that from the 20th Volume, 1st Issue (January-April 2022) onward the articles covering the main subject category, Social Sciences, will be accepted for publication. Moreover, these articles must be relevant to the three subject areas i.e. 1) Arts and Humanities, 2) Economics, Econometrics and Finance, and 3) Social Sciences, and they must be about the following five sub-subject areas: 1) General Arts and Humanities, 2) Language and Linguistics, 3) General Economics, Econometrics and Finance, 4) General Social Sciences, and 5) Sociology and Political Sciences.

         In addition, the "JHUSOC" would also like to announce to everyone that from

the 20th Volume, 1st Issue onward, the citation format and referencing style of APA (American Psychological Association, 7th edition) will be used in the journal.

 

อัตราค่าตีพิมพ์

ค่าดำเนินการตรวจประเมินบทความ (Peer review) บทความละ 3,700 บาท โดยส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พิจารณากลั่นกรอง หากบทความของท่านผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการแล้ว ให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มนุษยสังคมสาร)”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 427-1-272737 (นายคำภีรภาพ อินทะนู นางสาวพลอยไพลิน ศรีวิเศษ และนางสาวภูริสา วัชเรนทร์วงศ์) ในกรณีบทความของท่านไม่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรมยสาร ทางกองบรรณาธิการจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจประเมินบทความนี้ให้ท่าน เพราะได้ใช้เงินส่วนนี้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว

 

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยสังคมสาร (นายคำภีรภาพ อินทะนู, นางพลอยไพลิน ศรีวิเศษ และนางสาวภูริสา วัชเรนทร์วงศ์
ธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หมายเลขบัญชี : 427-1-272737
รหัส : AYUDTHBK
ที่อยู่: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 439 ถนนจิระ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

หมายเหตุ:โอนเสร็จแล้วขอความกรุณาถ่ายสลิปส่งมาที่

อีเมล์: jhusoc@bru.ac.th

คำแนะนำ

2019-07-04

ป้ายคำแนะนำ21.png

คำแนะนำในการจัดเตรียมบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ใน“มนุษยสังคมสาร (มสส.)”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          เมื่อท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วส่งไฟล์ที่ท่านกรอกข้อมูลแนบพร้อมกับไฟล์บทความ โดยท่านจะต้องเตรียมไฟล์ไว้ 2 ไฟล์คือ

  1. ไฟล์แบบฟอร์มที่ท่านดาวน์โหลดแล้วนำไปกรอกข้อมูล                                  
  2. ไฟล์บทความของท่านที่จะนำมาตีพิมพ์

หมายเหตุ

         

ขอให้ท่านกรอกข้อมูลของท่านด้วยลายมือที่อ่านออก และชัดเจน เพื่อให้กองบรรณาธิการได้รับข้อมูลของท่านอย่างครบถ้วน ส่งไฟล์แบบฟอร์มขอลงบทความ (ไฟล์ pdf) และบทความต้นฉบับของท่าน (ไฟล์ word) ที่

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/index

  1. ขอให้จัดเตรียมต้นฉบับบทความของท่านตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความของกองบรรณาธิการ “มนุษยสังคมสาร (มสส.)” หากต้นฉบับบทความของท่านไม่เป็นไปตามเกณฑ์ บทความของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณาขั้นต่อไป
  2. บทความของท่านต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษในส่วนของ Abstract และบทความความภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
  3. ในกรณีที่เป็นนิสิตนักศึกษา บทความของท่านต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยลงลายมือชื่อรับรอง

หม่อง2.png