วารสารมนุษยสังคมสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 3   (เดือนกันยายน-ธันวาคม)  

มนุษยสังคมสาร (มสส.)

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน–ธันวาคม) 2563                          

ISSN 2673-0243 

 -------------------------------------------------------------------------------------

                มนุษยสังคมสารเป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับคือ เดือนมกราคม–เมษายน เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม และเดือนกันยายน–ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากงานวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ปรัชญาและศาสนา ชาติพันธุ์  บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์  ดนตรีและนาฏศิลป์ ศิลปกรรม ประเพณีและวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                บทความทุกเรื่องในวารสารเล่มนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่พิชญพิจารณ์บทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความนั้น (Double-blind peer review) ทั้งนี้ เพื่อให้บทความมีคุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการ บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในมนุษยสังคมสาร จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้นิพนธ์บทความจะต้องปฏิบัติตามระบบการอ้างอิงเอกสารและหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในมนุษยสังคมสารอย่างเคร่งครัด

 ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในมนุษยสังคมสารถือเป็นความรับผิดชอบ 

ของผู้นิพนธ์บทความนั้น และกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือความถูกต้อง

ของเรื่องที่ส่งมาเผยแพร่ทุกเรื่อง

 

คำแนะนำ

2019-07-04

ป้ายคำแนะนำ21.png

คำแนะนำในการจัดเตรียมบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ใน“มนุษยสังคมสาร (มสส.)”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          เมื่อท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วส่งไฟล์ที่ท่านกรอกข้อมูลแนบพร้อมกับไฟล์บทความ โดยท่านจะต้องเตรียมไฟล์ไว้ 2 ไฟล์คือ

  1. ไฟล์แบบฟอร์มที่ท่านดาวน์โหลดแล้วนำไปกรอกข้อมูล https://drive.google.com/file/d/1n7G73J9h3V1oevUyNTsRRh4YOfOteUow/view
  2. ไฟล์บทความของท่านที่จะนำมาตีพิมพ์

หมายเหตุ

         

ขอให้ท่านกรอกข้อมูลของท่านด้วยลายมือที่อ่านออก และชัดเจน เพื่อให้กองบรรณาธิการได้รับข้อมูลของท่านอย่างครบถ้วน ส่งไฟล์แบบฟอร์มขอลงบทความ (ไฟล์ pdf) และบทความต้นฉบับของท่าน (ไฟล์ word) ที่

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/index

  1. ขอให้จัดเตรียมต้นฉบับบทความของท่านตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความของกองบรรณาธิการ “มนุษยสังคมสาร (มสส.)” หากต้นฉบับบทความของท่านไม่เป็นไปตามเกณฑ์ บทความของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณาขั้นต่อไป
  2. บทความของท่านต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษในส่วนของ Abstract และบทความความภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
  3. ในกรณีที่เป็นนิสิตนักศึกษา บทความของท่านต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยลงลายมือชื่อรับรอง

หม่อง2.png

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (2563): กันยายน - ธันวาคม

บทบรรณาธิการ

มนุษยสังคมสารขอส่งสาร    

อวยพรชัยให้ทุกท่านนั้นสุขี

ปีใหม่มาสัมฤทธิ์ใจให้โชคมี

วิจัยดีมีผลงานทุกท่านเทอญ

 “มนุษยสังคมสาร” ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563  ฉบับนี้เป็นฉบับ  ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึงขอมอบกลอนเป็นพรชัยให้ทุกท่านมีแต่ความสุขและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาจงทุกประการ

ในฉบับส่งท้ายปี 2563 ฉบับนี้  บทความทั้ง 11 บทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน “มนุษยสังคมสาร” ยังคงรักษาความเข้มข้นและทรงไว้ถึงมาตรฐานด้านวิชาการทุกประการ โดยบทความทั้งหมดผ่านกระบวนการตรวจสอบการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน (Plagiarism) ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และมีค่าเฉลี่ยของดัชนีความซ้ำซ้อนของบทความอยู่ระหว่างร้อยละ 0-5

จำนวน 11 บทความใน “มนุษยสังคมสาร”  ฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความ 1) ด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 บทความ 2) ด้านดนตรี จำนวน 1 บทความ 3) ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ จำนวน 2 บทความ 4) ด้านนิติศาสตร์ จำนวน 1 บทความ 5) ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 บทความ 6) ด้านการศึกษา จำนวน 3 บทความ  7) ด้านภาษา จำนวน 1 บทความ และ 8) ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 บทความ ซึ่งบทความทั้งหมดนี้อยู่ในกรอบที่เกี่ยวเนื่องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบทความทั้งหมดก็ได้ผ่านการพิชญพิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ในส่วนภาพปกของวารสารฉบับนี้ได้นำมาจากบทความชื่อ “พีรพงศ์ เสนไสย: แนวทางการออกแบบการแสดงแสง สี เสียง ประกอบจินตภาพ” ซึ่งเป็นบทความที่สะท้อนถึงศิลปะการแสดงที่ชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ “พีรพงศ์ เสนไสย”

กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่พิชญพิจารณ์ทั้ง 11 บทความ และผู้นิพนธ์ที่ส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้ รวมถึงผู้อ่านและผู้สนใจใน “มนุษยสังคมสาร” ทุกๆ ท่าน ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความไว้วางใจทางวิชาการจากทุกท่านด้วยการส่งผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “มนุษยสังคมสาร” ในฉบับต่อๆ ไป

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

 บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-30

ดูเล่มทุกฉบับ

ISSN : 2673-0243