วารสารมนุษยสังคมสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 2   (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม)  

มนุษยสังคมสาร (มสส.)

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม–สิงหาคม) 2563                          

ISSN 2673-0243 

 -------------------------------------------------------------------------------------

                มนุษยสังคมสารเป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับคือ เดือนมกราคม–เมษายน เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม และเดือนกันยายน–ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากงานวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ปรัชญาและศาสนา ชาติพันธุ์  บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์  ดนตรีและนาฏศิลป์ ศิลปกรรม ประเพณีและวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                บทความทุกเรื่องในวารสารเล่มนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่พิชญพิจารณ์บทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความนั้น (Double-blind peer review) ทั้งนี้ เพื่อให้บทความมีคุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการ บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในมนุษยสังคมสาร จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้นิพนธ์บทความจะต้องปฏิบัติตามระบบการอ้างอิงเอกสารและหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในมนุษยสังคมสารอย่างเคร่งครัด

 ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในมนุษยสังคมสารถือเป็นความรับผิดชอบ 

ของผู้นิพนธ์บทความนั้น และกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือความถูกต้อง

ของเรื่องที่ส่งมาเผยแพร่ทุกเรื่อง

 

คำแนะนำ

2019-07-04

ป้ายคำแนะนำ21.png

คำแนะนำในการจัดเตรียมบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ใน“มนุษยสังคมสาร (มสส.)”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          เมื่อท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วส่งไฟล์ที่ท่านกรอกข้อมูลแนบพร้อมกับไฟล์บทความ โดยท่านจะต้องเตรียมไฟล์ไว้ 2 ไฟล์คือ

  1. ไฟล์แบบฟอร์มที่ท่านดาวน์โหลดแล้วนำไปกรอกข้อมูล https://drive.google.com/file/d/1n7G73J9h3V1oevUyNTsRRh4YOfOteUow/view
  2. ไฟล์บทความของท่านที่จะนำมาตีพิมพ์

หมายเหตุ

         

ขอให้ท่านกรอกข้อมูลของท่านด้วยลายมือที่อ่านออก และชัดเจน เพื่อให้กองบรรณาธิการได้รับข้อมูลของท่านอย่างครบถ้วน ส่งไฟล์แบบฟอร์มขอลงบทความ (ไฟล์ pdf) และบทความต้นฉบับของท่าน (ไฟล์ word) ที่

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/index

  1. ขอให้จัดเตรียมต้นฉบับบทความของท่านตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความของกองบรรณาธิการ “มนุษยสังคมสาร (มสส.)” หากต้นฉบับบทความของท่านไม่เป็นไปตามเกณฑ์ บทความของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณาขั้นต่อไป
  2. บทความของท่านต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษในส่วนของ Abstract และบทความความภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
  3. ในกรณีที่เป็นนิสิตนักศึกษา บทความของท่านต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยลงลายมือชื่อรับรอง

หม่อง2.png

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (2563): พฤษภาคม - สิงหาคม

      “มนุษยสังคมสาร” ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563  ฉบับนี้มีข้อมูลใหม่ที่จะเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบดังนี้คือ

      1. ตั้งแต่ ฉบับที่ 3 ปีที่ 18 เป็นต้นไป ผู้นิพนธ์ที่จะส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ใน “มนุษยสังคมสาร” จะต้องส่งผลการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน (Plagiarism) ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ http://plag.grad.chula.ac.th/ โดยร้อยละของดัชนีความซ้ำซอนของบทความไม่เกินร้อยละ 15 ทั้งนี้ ให้ผู้นิพนธ์แนบผลการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานส่งมาที่วารสารพร้อมกับบทความด้วย

     2. ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป กองบรรณาธิการจะใส่เพิ่มแผนภูมิขั้นตอนการตีพิมพ์บทความ (Flowchart) ไว้ในส่วนตอนท้ายของวารสาร ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้นิพนธ์ได้เห็นขั้นตอนการตีพิมพ์บทความและช่วงเวลาของการพิจารณาแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน

      “มนุษยสังคมสาร”  ฉบับนี้ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย จำนวน 11 บทความที่อยู่ในกรอบเนื้อหาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเป็นบทความด้านศิลปกรรม จำนวน 1 บทความ ด้านวัฒนธรรม จำนวน 1 บทความ ด้านบรรณารักษศาสตร์ จำนวน 1 บทความ ด้านการศึกษาและนวัตกรรมเรียนรู้ จำนวน 5 บทความ และด้านภาษา จำนวน 3 บทความ และบทความทั้งหมดก็ได้ผ่านการพิชญพิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย จำนวน 2 ท่าน ดังนั้น จึงเป็นการรับประกันได้ว่าทุกบทความมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการที่สามารถนำไปอ้างอิงและต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้ ในส่วนภาพปกของวารสารฉบับนี้ได้นำมาจากบทความชื่อ “การประยุกต์ลายประดับปูนปั้นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทองเหลืองของชุมชนบ้านท่ากระยาง” ซึ่งเป็นศิลปะลวดลายประดับตกแต่งปรางค์วัดพระศรีมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทองเหลืองอันโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านท่ากระยาง

      กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่พิชญพิจารณ์บทความทุกท่าน และขอเรียนเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ร่วมส่งผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “มนุษยสังคมสาร” ในฉบับต่อๆ ไป

เผยแพร่แล้ว: 2020-08-31

ดูเล่มทุกฉบับ

ISSN : 2673-0243