วารสารมนุษยสังคมสาร (มสส.) ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม) 2564

มนุษยสังคมสาร (มสส.)

   ISSN 2673-0243 

 -------------------------------------------------------------------------------------

                มนุษยสังคมสารเป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับคือ เดือนมกราคม–เมษายน เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม และเดือนกันยายน–ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากงานวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ปรัชญาและศาสนา ชาติพันธุ์  บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์  ดนตรีและนาฏศิลป์ ศิลปกรรม ประเพณีและวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                บทความทุกเรื่องในวารสารเล่มนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่พิชญพิจารณ์บทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความนั้น (Double-blind peer review) ทั้งนี้ เพื่อให้บทความมีคุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการ บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในมนุษยสังคมสาร จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้นิพนธ์บทความจะต้องปฏิบัติตามระบบการอ้างอิงเอกสารและหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในมนุษยสังคมสารอย่างเคร่งครัด

 ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในมนุษยสังคมสารถือเป็นความรับผิดชอบ 

ของผู้นิพนธ์บทความนั้น และกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือความถูกต้อง

ของเรื่องที่ส่งมาเผยแพร่ทุกเรื่อง

 

คำแนะนำ

2019-07-04

ป้ายคำแนะนำ21.png

คำแนะนำในการจัดเตรียมบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ใน“มนุษยสังคมสาร (มสส.)”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          เมื่อท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วส่งไฟล์ที่ท่านกรอกข้อมูลแนบพร้อมกับไฟล์บทความ โดยท่านจะต้องเตรียมไฟล์ไว้ 2 ไฟล์คือ

  1. ไฟล์แบบฟอร์มที่ท่านดาวน์โหลดแล้วนำไปกรอกข้อมูล                                   https://drive.google.com/file/d/1MTX-tt33DE3kQg5UXIUBawtsS30j-oo5/view?usp=sharing
  2. ไฟล์บทความของท่านที่จะนำมาตีพิมพ์

หมายเหตุ

         

ขอให้ท่านกรอกข้อมูลของท่านด้วยลายมือที่อ่านออก และชัดเจน เพื่อให้กองบรรณาธิการได้รับข้อมูลของท่านอย่างครบถ้วน ส่งไฟล์แบบฟอร์มขอลงบทความ (ไฟล์ pdf) และบทความต้นฉบับของท่าน (ไฟล์ word) ที่

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/index

  1. ขอให้จัดเตรียมต้นฉบับบทความของท่านตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความของกองบรรณาธิการ “มนุษยสังคมสาร (มสส.)” หากต้นฉบับบทความของท่านไม่เป็นไปตามเกณฑ์ บทความของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณาขั้นต่อไป
  2. บทความของท่านต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษในส่วนของ Abstract และบทความความภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
  3. ในกรณีที่เป็นนิสิตนักศึกษา บทความของท่านต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยลงลายมือชื่อรับรอง

หม่อง2.png

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2564): พฤษภาคม - สิงหาคม

บทบรรณาธิการ

วารสารวิชาการ  “มนุษยสังคมสาร” ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 19 (พฤษภาคม-สิงหาคม) ซึ่งในฉบับนี้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องจำนวนของผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่พิชญพิจารณ์บทความจากจำนวน 2 คน เป็นจำนวน 3 คน และเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จากหลากหลายสถาบัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ที่ระบุว่า “ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ ซึ่งวารสารวิชาการระดับชาติต้องเป็นวารสารวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้นต้องมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน” ในการนี้ “มนุษยสังคมสาร” ก็ได้ทำประกาศอย่างเป็นทางการให้ผู้นิพนธ์ได้ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์นี้ในเว็บไซต์ของวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้ว

จำนวนบทความวิจัยที่ผ่านการพิชญพิจารณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ใน “มนุษยสังคมสาร” ฉบับนี้มีทั้งหมด 13 บทความ โดยเป็นบทความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 3 บทความ และบทความภาษาไทยจำนวน 10 บทความ ทุกบทความที่มีเนื้อหาอยู่ในกรอบของศาสตร์ (Discipline) เกี่ยวกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (plagiarism) ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของดัชนีความซ้ำซ้อนไม่เกินร้อยละ 10 ในส่วนภาพปกของวารสารฉบับนี้ได้ขออนุญาตจากผู้นิพนธ์บทความแล้ว โดยนำมาจากบทความวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมความต้องการที่มีต่อผ้าไหมแบบกี่กระตุกและแนวทางการส่งเสริมผ้าไหมภูมิปัญญาท้องถิ่นในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล: กรณีศึกษาบ้านไทรงาม ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์” ซึ่งภาพปกเหล่านี้ได้สะท้อนถึงอัตลักษณ์อันโดดเด่นและ

ภูมิปัญญาอันล้ำค่าด้านการผลิตผ้าไหมกี่กระตุกของคนบุรีรัมย์

กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้พิชญพิจารณ์ทั้ง 13 บทความให้ได้มาตรฐานทางวิชาการ และขอขอบคุณผู้นิพนธ์บทความจากหลากหลายมหาวิทยาลัยที่ได้ให้ความสนใจส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ใน  “มนุษยสังคมสาร” ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความไว้วางใจจากนักวิจัยและนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศด้วยการส่งบทความเพื่อมาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-19)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2021-08-31

ดูเล่มทุกฉบับ

ISSN : 2673-0243