วารสารมนุษยสังคมสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 1   (เดือนมกราคม-เมษายน)  

มนุษยสังคมสาร (มสส.)

   ISSN 2673-0243 

 -------------------------------------------------------------------------------------

                มนุษยสังคมสารเป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับคือ เดือนมกราคม–เมษายน เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม และเดือนกันยายน–ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากงานวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ปรัชญาและศาสนา ชาติพันธุ์  บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์  ดนตรีและนาฏศิลป์ ศิลปกรรม ประเพณีและวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                บทความทุกเรื่องในวารสารเล่มนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่พิชญพิจารณ์บทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความนั้น (Double-blind peer review) ทั้งนี้ เพื่อให้บทความมีคุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการ บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในมนุษยสังคมสาร จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้นิพนธ์บทความจะต้องปฏิบัติตามระบบการอ้างอิงเอกสารและหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในมนุษยสังคมสารอย่างเคร่งครัด

 ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในมนุษยสังคมสารถือเป็นความรับผิดชอบ 

ของผู้นิพนธ์บทความนั้น และกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือความถูกต้อง

ของเรื่องที่ส่งมาเผยแพร่ทุกเรื่อง

 

คำแนะนำ

2019-07-04

ป้ายคำแนะนำ21.png

คำแนะนำในการจัดเตรียมบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ใน“มนุษยสังคมสาร (มสส.)”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          เมื่อท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วส่งไฟล์ที่ท่านกรอกข้อมูลแนบพร้อมกับไฟล์บทความ โดยท่านจะต้องเตรียมไฟล์ไว้ 2 ไฟล์คือ

  1. ไฟล์แบบฟอร์มที่ท่านดาวน์โหลดแล้วนำไปกรอกข้อมูล https://drive.google.com/file/d/1n7G73J9h3V1oevUyNTsRRh4YOfOteUow/view
  2. ไฟล์บทความของท่านที่จะนำมาตีพิมพ์

หมายเหตุ

         

ขอให้ท่านกรอกข้อมูลของท่านด้วยลายมือที่อ่านออก และชัดเจน เพื่อให้กองบรรณาธิการได้รับข้อมูลของท่านอย่างครบถ้วน ส่งไฟล์แบบฟอร์มขอลงบทความ (ไฟล์ pdf) และบทความต้นฉบับของท่าน (ไฟล์ word) ที่

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/index

  1. ขอให้จัดเตรียมต้นฉบับบทความของท่านตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความของกองบรรณาธิการ “มนุษยสังคมสาร (มสส.)” หากต้นฉบับบทความของท่านไม่เป็นไปตามเกณฑ์ บทความของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณาขั้นต่อไป
  2. บทความของท่านต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษในส่วนของ Abstract และบทความความภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
  3. ในกรณีที่เป็นนิสิตนักศึกษา บทความของท่านต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยลงลายมือชื่อรับรอง

หม่อง2.png

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (2564): มกราคม - เมษายน

          “มนุษยสังคมสาร” ฉบับนี้เป็นปีที่ 19 ซึ่งเป็นฉบับแรก (มกราคม-เมษายน) ของปี พ.ศ. 2564 มีบทความที่ได้รับการพิชญพิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิและตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้ จำนวน 12 บทความ โดยแบ่งเป็นบทความวิชาการ จำนวน 1 บทความ และบทความวิจัย จำนวน 11 บทความ เป็นบทความภาษาไทย จำนวน 10 บทความ และบทความภาษาอังกฤษ จำนวน 2 บทความ ทั้ง 12 บทความได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และมีค่าเฉลี่ยของดัชนีความซ้ำซ้อนของบทความอยู่ระหว่างร้อยละ 0 - 3.3

          ในฉบับนี้ได้แบ่งกลุ่มเนื้อหาบทความตามกรอบของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้คือ 1) ด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 4 บทความ 2) ด้านการศึกษา จำนวน จำนวน 4 บทความ 3) ด้านภาษา จำนวน 2 บทความ  4) ด้านการท่องเที่ยว จำนวน 1 บทความ และ 5) ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 บทความ ในส่วนภาพปกของวารสารฉบับที่ 1 นี้ได้ปรับประยุกต์มาจากบทความชื่อ “ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง: พื้นที่พิธีกรรมและการสะท้อนอัตลักษณ์จังหวัดบุรีรัมย์” ซึ่งเป็นบทความที่ฉายภาพวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่อีสานใต้ได้เป็นอย่างดี

          กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่พิชญพิจารณ์บทความและผู้นิพนธ์บทความ ตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนฝ่ายที่สนับสนุนและส่งเสริมจนทำให้ “มนุษยสังคมสาร” อยู่ในแวดวงวิชาการมายาวนานถึง 19 ปี ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความไว้วางใจทางวิชาการจากทุกท่านด้วยการส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “มนุษยสังคมสาร” ในฉบับต่อๆ ไป

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

               บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2021-04-30

ดูเล่มทุกฉบับ

ISSN : 2673-0243