ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2020): พฤษภาคม - สิงหาคม

            วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม  พ.ศ. 2563 ของปีที่ 14  ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัยจำนวน 16 เรื่อง และบทความวิชาการ 2 เรื่อง สำหรับบทความวิจัยในฉบับนี้ จะประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการ การท่องเที่ยว การตลาดและการตลาดออนไลน์ การขนส่งโลจิสติกส์ ตลอดจน การประเมินผลและการเรียนการสอน โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่ค้นพบในบทความวิจัยและได้รับความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์จากผู้เขียนในบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้

            ในนามของวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจต่อวารสารวิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมา โดยส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า

            สุดท้ายขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง) และอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสบความสำเร็จมาจนถึง  ทุกวันนี้ สำหรับท่านที่สนใจจะนำบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้ติดต่อกับ กองบรรณาธิการตามที่อยู่ในเล่มวารสาร ขอบคุณครับ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ   บุญเจริญ

บรรณาธิการ

 

 

เผยแพร่แล้ว: 2020-08-14

ฉบับเต็ม

ดูเล่มทุกฉบับ