ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (2020): กันยายน - ธันวาคม
วารสารวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทบรรณาธิการ

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ของปีที่ 14 ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม  พ.ศ.2563  ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความทางวิชาการจำนวน 26 เรื่อง เป็นบทความวิจัย 25 เรื่อง บทความวิชาการ 1 เรื่อง สำหรับบทความวิจัยในฉบับนี้ จะประกอบด้วยบทความวิจัยสาขาการศึกษา สาขารัฐศาสตร์ สาขากฎหมาย สาขาการท่องเที่ยว สาขาการตลาด ในส่วนบทความวิชาการนั้น อยู่ในสาขาปรัชญา โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้จากบทความวิชาการ และได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่ค้นพบในบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้

ในนามของวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจต่อวารสารวิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมา โดยส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า

สุดท้ายขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง) และอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสบความสำเร็จมาจนถึง  ทุกวันนี้ สำหรับท่านที่สนใจจะนำบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้ติดต่อกับ    กองบรรณาธิการตามที่อยู่ในเล่มวารสาร ขอบคุณครับ

 

 

 

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-15
ดูเล่มทุกฉบับ