Announcements

การปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

2023-03-16

          ด้วย วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารที่มีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer Reviewer) ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566) วารสารจะปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากจำนวน 2 คน เป็นจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน เพื่อให้บทความมีความละเอียด ชัดเจน และมีความลุ่มลึกทางวิชาการ

Read more about การปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน - ธันวาคม
					ดู ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน - ธันวาคม

บทบรรณาธิการ

        วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ปีที่ 17 ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม ปี พ.ศ. 2566 ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 26 เรื่อง และบทความวิชาการ 3 เรื่อง สำหรับบทความวิจัยในฉบับนี้ จะประกอบด้วยบทความวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การท่องเที่ยว รัฐประศาสนศาสตร์  การศึกษา หลักสูตรและการสอน ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ในส่วนบทความวิชาการนั้น อยู่ในสาขาการศึกษา โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่ค้นพบในบทความวิจัยและองค์ความรู้จากบทความวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ ในวารสารฉบับนี้

          ในนามของวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจต่อวารสารวิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมา โดยส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า

          สุดท้ายขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง) และอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสบความสำเร็จมาจนถึง ทุกวันนี้ สำหรับท่านที่สนใจจะนำบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้ติดต่อกับกองบรรณาธิการตามที่อยู่ในเล่มวารสาร ขอบคุณครับ

 

                                                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ  บุญเจริญ

                                                                           บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-30

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ