Announcements

แจ้งเปิดรับบทความ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3

2022-07-06

วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน - เดือนธันวาคม) พ.ศ. 2565

Read more about แจ้งเปิดรับบทความ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - เมษายน
					ดู ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - เมษายน

บทบรรณาธิการ

 

        วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ปีที่ 16 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน ปี พ.ศ. 2565 ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 30 เรื่อง และบทความวิชาการ 1 เรื่อง สำหรับบทความวิจัยในฉบับนี้ จะประกอบด้วยบทความวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การศึกษา หลักสูตรและการสอน รัฐประศาสนศาสตร์และกฎหมาย ในส่วนบทความวิชาการนั้น อยู่ในสาขาการศึกษา โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่ค้นพบในบทความวิจัยและองค์ความรู้จากบทความวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ ในวารสารฉบับนี้

          ในนามของวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจต่อวารสารวิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมา โดยส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า

          สุดท้ายขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง) และอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสบความสำเร็จมาจนถึง ทุกวันนี้ สำหรับท่านที่สนใจจะนำบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้ติดต่อกับกองบรรณาธิการตามที่อยู่ในเล่มวารสาร ขอบคุณครับ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ  บุญเจริญ

บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2022-04-30

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ