Announcements

แจ้งยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ISSN (Print) และแจ้งเลข ISSN (Online)

2021-10-07

>> “วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” แจ้งยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร และแจ้งเลข ISSN (Online)

 

Read more about แจ้งยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ISSN (Print) และแจ้งเลข ISSN (Online)

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม - สิงหาคม 2565
					ดู ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

บทบรรณาธิการ

 

        วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 16 ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ปี พ.ศ. 2565 ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 30 เรื่อง และบทความวิชาการ 2 เรื่อง สำหรับบทความวิจัยในฉบับนี้ จะประกอบด้วยบทความวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการโลจิสติกส์ การศึกษา หลักสูตรและการสอน การศึกษาปฐมวัย
รัฐประศาสนศาสตร์และกฎหมาย ในส่วนบทความวิชาการนั้น อยู่ในสาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่ค้นพบในบทความวิจัยและองค์ความรู้จากบทความวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ ในวารสารฉบับนี้

          ในนามของวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจต่อวารสารวิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมา โดยส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า

          สุดท้ายขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง) และอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสบความสำเร็จมาจนถึง ทุกวันนี้ สำหรับท่านที่สนใจจะนำบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้ติดต่อกับกองบรรณาธิการตามที่อยู่ในเล่มวารสาร ขอบคุณครับ

 

 

                                                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ  บุญเจริญ

                                                                           บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2022-08-30

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ