เกี่ยวกับวารสาร

                                                                                                                                              ISSN 2697-5092 (Online)

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ ตลอดจนบทความปริทัศน์ ที่มีคุณภาพของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อีกทั้ง ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณชน ในรูปแบบเล่มวารสารและวารสารอิเล็กทรอนิกส์

::   วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้พิจารณาจัดกลุ่มให้เป็นวารสาร กลุ่มที่ 2 ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร ปีละ 3 ฉบับ (ทุก 4 เดือน) ดังนี้

  • ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน          (ปิดรับบทความ 1 กุมภาพันธ์ หรือจนกว่าบทความจะครบจำนวน)
  • ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม     (ปิดรับบทความ 1 มิถุนายน หรือจนกว่าบทความจะครบจำนวน)
  • ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม         (ปิดรับบทความ 1 ตุลาคม หรือจนกว่าบทความจะครบจำนวน)

::   วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
            ประเภทบทความที่เปิดรับ  มีดังนี้  
                      1) บทความวิจัย (Research Article)  
                      2) บทความวิชาการ (Article)   
                      3) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)   
                      4) บทความปริทัศน์ (Review Article)           

            สาขาของบทความที่เปิดรับ  ได้แก่ 
                      1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                      2) สาขานิติศาสตร์และ  รัฐประศาสนศาสตร์  
                      3) สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ  
                      4) สาขาศึกษาศาสตร์  
                      5) สาขาอื่นๆ ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร

       วิทยาลัยนครราชสีมา และกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ทุกฉบับ มีความยินดีของเรียนเชิญ คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา สมาชิกวารสาร และผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการ และรายงานวิจัยที่น่าสนใจ บทความและรายงานการวิจัยจะได้รับการตรวจรูปแบบและความครบถ้วนของรูปแบบจากกองบรรณาธิการวารสาร และจะได้รับการตรวจพิจารณาเนื้อหาของบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) 2 ท่าน และบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตีพิมพ์ บทความที่ได้รับการพิจารณาถือเป็นสิทธิ์ของผู้เขียนและวารสาร และผู้เขียนต้องส่งบทความที่แก้ไขครั้งสุดท้ายมาทางเว็บไซต์นี้ โดยการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ