จริยธรรม จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณผู้เขียนบทความ

          ผู้เขียนบทความต้องรับรองว่าบทความนี้ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ มาก่อน ต้องไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นมาปรับแต่งเป็นบทความของตน และไม่ได้อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ อีกทั้งยอมรับหลักเกณฑ์การพิจารณาและการตรวจแก้ไขบทความต้นฉบับโดยกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจพิจารณาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความ ซึ่งผู้เขียนต้องแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่เป็นไปตามกำหนดกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์และยกเลิกการตีพิมพ์โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

          ข้อความที่ปรากฏในบทความของวารสารนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยนครราชสีมาแต่อย่างใด และกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตรวจประเมินบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารของวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

จรรยาบรรณผู้ประเมิน

          กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กำหนดบทบาท หน้าที่ และจริยธรรมของผู้ประเมินบทความ (Reviewers) ดังนี้

  1. ผู้ประเมินต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญครอบคลุมเกี่ยวเนื่อง หรือตรงตามสาขาของบทความ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความเชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าว ผู้ประเมินต้องปฏิเสธการประเมินบทความ
  2. ผู้ประเมินต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนหรือบทความที่รับตรวจประเมิน หากท่านพิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นว่าบทความดังกล่าวมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเป็นบุคลากรในสถาบันเดียวกับท่าน ผู้ประเมินต้องปฏิเสธการประเมินบทความนั้น
  3. ผู้ประเมินต้องไม่เปิดเผยตัวตนหรือข้อมูลใดๆ ของบทความ เช่น ไม่แสดงต่อที่สาธารณะว่าท่านเป็นผู้ประเมินบทความของนาย ก ที่มาจากมหาวิทยาลัย A เป็นต้น
  4. ผู้ประเมินต้องตรวจพิจารณาบทความโดยยึดหลักระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ มีการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นกลาง ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ โดยให้ข้อคิดเห็นที่ก่อให้เกิดการเผยแพร่บทความทางวิชาการที่มีคุณภาพดีต่อไป
  5. หากผู้ประเมินพบว่าบทความมีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อนหรืออยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่แหล่งอื่นๆ ตลอดจนพบว่าบทความมีการคัดลอก ลอกเลียนเนื้อหา เพื่อนำมาเป็นบทความของตน ผู้ประเมินต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบทันที
  6. ผู้ประเมินต้องดำเนินการตรวจพิจารณาบทความตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด กองบรรณาธิการจะขออนุญาตแจ้งเตือนให้ผู้ประเมินได้รับทราบ เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด