จริยธรรม จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณผู้เขียนบทความ

          ผู้เขียนบทความต้องรับรองว่าบทความนี้ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ มาก่อน ต้องไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นมาปรับแต่งเป็นบทความของตน และไม่ได้อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ อีกทั้งยอมรับหลักเกณฑ์การพิจารณาและการตรวจแก้ไขบทความต้นฉบับโดยกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจพิจารณาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความ ซึ่งผู้เขียนต้องแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่เป็นไปตามกำหนดกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์และยกเลิกการตีพิมพ์โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

          ข้อความที่ปรากฏในบทความของวารสารนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยนครราชสีมาแต่อย่างใด และกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตรวจประเมินบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารของวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

จรรยาบรรณผู้ประเมิน

          กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กำหนดบทบาท หน้าที่ และจริยธรรมของผู้ประเมินบทความ (Reviewers) ดังนี้

 1. ผู้ประเมินต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญครอบคลุมเกี่ยวเนื่อง หรือตรงตามสาขาของบทความ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความเชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าว ผู้ประเมินต้องปฏิเสธการประเมินบทความ
 2. ผู้ประเมินต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนหรือบทความที่รับตรวจประเมิน หากท่านพิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นว่าบทความดังกล่าวมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเป็นบุคลากรในสถาบันเดียวกับท่าน ผู้ประเมินต้องปฏิเสธการประเมินบทความนั้น
 3. ผู้ประเมินต้องไม่เปิดเผยตัวตนหรือข้อมูลใดๆ ของบทความ เช่น ไม่แสดงต่อที่สาธารณะว่าท่านเป็นผู้ประเมินบทความของนาย ก ที่มาจากมหาวิทยาลัย A เป็นต้น
 4. ผู้ประเมินต้องตรวจพิจารณาบทความโดยยึดหลักระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ มีการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นกลาง ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ โดยให้ข้อคิดเห็นที่ก่อให้เกิดการเผยแพร่บทความทางวิชาการที่มีคุณภาพดีต่อไป
 5. หากผู้ประเมินพบว่าบทความมีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อนหรืออยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่แหล่งอื่นๆ ตลอดจนพบว่าบทความมีการคัดลอก ลอกเลียนเนื้อหา เพื่อนำมาเป็นบทความของตน ผู้ประเมินต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบทันที
 6. ผู้ประเมินต้องดำเนินการตรวจพิจารณาบทความตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด กองบรรณาธิการจะขออนุญาตแจ้งเตือนให้ผู้ประเมินได้รับทราบ เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด

 

จรรยาบรรณบรรณาธิการ

      หัวหน้าบรรณาธิการและกองบรรณาธิการมีจรรยาบรรณ บทบาทและหน้าที่ ดังนี้

 1. บรรณาธิการต้องอำนวยการให้การจัดทำวารสารวิทยาลัยนครราชสีมาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 2. บรรณาธิการต้องตรวจพิจารณาคัดกรองบทความที่ส่งเข้ามาว่าครบถ้วนตามรูปแบบและสอดคล้องตามขอบเขตที่เปิดรับหรือไม่ หากพบว่าไม่เป็นไปตามที่กำหนด บรรณาธิการต้องแจ้งให้ผู้เขียนบทความทราบ
 3. บรรณาธิการต้องตรวจพิจารณาคุณภาพของบทความ ตามมาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
 4. บรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว หากบรรณาธิการพบว่าบทความมีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อนหรืออยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่แหล่งอื่นๆ บรรณาธิการต้องจัดทำหนังสือแจ้งไปยังผู้เขียนบทความและผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เขียนบทความทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและเพิกถอนบทความนั้น (Retracted) ออกจากการตีพิมพ์เผยแพร่ทันที
 5. หากบรรณาธิการพบว่าบทความมีการคัดลอก ลอกเลียนเนื้อหา เพื่อนำมาเป็นบทความของตน บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการพิจารณาและจัดทำหนังสือแจ้งไปยังผู้เขียนบทความเพื่อขอคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพ์บทความนั้นๆ ต่อไป
 6. บรรณาธิการต้องไม่ปฏิเสธ การตีพิมพ์บทความเพราะความสงสัยหรือไม่แน่ใจ ต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ข้อสงสัยนั้นๆ หรือขอความเห็นเพิ่มเติมจากกองบรรณาธิการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับเนื้อหาบทความนั้นก่อนเสมอ
 7. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทันซ้อนกับผู้เขียนบทความ ผู้ประเมินบทความ และทีมผู้บริหาร
 8. บรรณาธิการต้องพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่ตรงกับบทความ ไม่น้อยกว่า 2 ท่านต่อบทความ โดยไม่เปิดเผยชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนบทความทราบและไม่เปิดเผยชื่อผู้เขียนบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิทราบโดยเด็ดขาด รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ด้วย
 9. บรรณาธิการต้องกำกับควบคุมการตีพิมพ์เผยแพร่รูปเล่มวารสารในแต่ละฉบับ รวมถึงการเผยแพร่ทางเว็บไซต์วารสาร ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และออกตรงตามกำหนดเวลา อย่างเคร่งครัด