ติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา (สำนักวิจัยและพัฒนา)
290 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-466111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052 ต่อ 185
โทรสาร.044-465668, E-mail :: journal@nmc.ac.th

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผศ.ดร.สำราญ บุญเจริญ
สำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ 0-444-66050-52 ต่อ 185

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

จิฏติภักษ์ ศรีสุรธีกูล
เบอร์โทรศัพท์ 0-444-66050-52 ต่อ 185