บทความย้อนหลัง

 • วารสารวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กันยายน - ธันวาคม
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (2020)

  บทบรรณาธิการ

  วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ของปีที่ 14 ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม  พ.ศ.2563  ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความทางวิชาการจำนวน 26 เรื่อง เป็นบทความวิจัย 25 เรื่อง บทความวิชาการ 1 เรื่อง สำหรับบทความวิจัยในฉบับนี้ จะประกอบด้วยบทความวิจัยสาขาการศึกษา สาขารัฐศาสตร์ สาขากฎหมาย สาขาการท่องเที่ยว สาขาการตลาด ในส่วนบทความวิชาการนั้น อยู่ในสาขาปรัชญา โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้จากบทความวิชาการ และได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่ค้นพบในบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้

  ในนามของวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจต่อวารสารวิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมา โดยส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า

  สุดท้ายขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง) และอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสบความสำเร็จมาจนถึง  ทุกวันนี้ สำหรับท่านที่สนใจจะนำบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้ติดต่อกับ    กองบรรณาธิการตามที่อยู่ในเล่มวารสาร ขอบคุณครับ

   

   

   

 • มกราคม - เมษายน
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2020)

         วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน  พ.ศ. 2563 ของปีที่ 14  ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัยจำนวน 22 เรื่อง และบทความวิชาการ 3 เรื่อง สำหรับบทความวิจัยในฉบับนี้ จะประกอบด้วยบทความวิจัยสาขาการศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาสังคมศาสตร์ ในส่วนบทความวิชาการนั้น อยู่ในสาขาบริหารธุรกิจ และสาขาการศึกษา โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้จากบทความวิชาการ และได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่ค้นพบในบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้

         ในนามของวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจต่อวารสารวิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมา โดยส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า

         สุดท้ายขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง) และอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสบความสำเร็จมาจนถึง  ทุกวันนี้ สำหรับท่านที่สนใจจะนำบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้ติดต่อกับ    กองบรรณาธิการตามที่อยู่ในเล่มวารสาร ขอบคุณครับ

   

   

 • พฤษภาคม - สิงหาคม
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2019)

  บทบรรณาธิการ

            วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 13 ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562 ในฉบับนี้ประกอบด้วย บทความวิจัยจำนวน 19 เรื่อง และบทความวิชาการ 1 เรื่อง สำหรับบทความวิจัยในฉบับนี้ จะประกอบด้วยบทความวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การเรียนการสอน กฎหมาย การเมืองและการปกครอง การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคมและวัฒนธรรม การบริหารงานบุคคล การบริหารเทคโนโลยี เป็นต้น ส่วนบทความวิชาการนั้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่ค้นพบในบทความวิจัยและความรู้จากบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้
            ในนามของวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจต่อวารสารวิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมา โดยส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า
            สุดท้ายขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง) และอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสบความสำเร็จมาจนถึง ทุกวันนี้ สำหรับท่านที่สนใจจะนำบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้ติดต่อกับ กองบรรณาธิการตามที่อยู่ในเล่มวารสาร ขอบคุณครับ
   

   

 • มกราคม - เมษายน
  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2021)

         วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 15 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน  ของปี พ.ศ.2564 ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัยจำนวน 25 เรื่อง และบทความวิชาการ 4 เรื่อง สำหรับบทความวิจัยในฉบับนี้ จะประกอบด้วยบทความวิจัยสาขาการจัดการและบริหารธุรกิจการตลาด สาขาสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และกฎหมาย ในส่วนบทความวิชาการนั้น อยู่ในด้านกฎหมาย ด้านปรัชญาและศาสนา นอกจากนี้ในฉบับนี้ยังมีบทความวิจารณ์หนังสือด้านปรัชญาและศาสนา โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้จากบทความวิชาการ และได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่ค้นพบในบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารฉบับนี้

         ในนามของวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจต่อวารสารวิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมา โดยส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า

         สุดท้ายขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง) และอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสบความสำเร็จมาจนถึง  ทุกวันนี้ สำหรับท่านที่สนใจจะนำบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้ติดต่อกับ    กองบรรณาธิการตามที่อยู่ในเล่มวารสาร ขอบคุณครับ

   

 • พฤษภาคม - สิงหาคม
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2020)

              วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม  พ.ศ. 2563 ของปีที่ 14  ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัยจำนวน 16 เรื่อง และบทความวิชาการ 2 เรื่อง สำหรับบทความวิจัยในฉบับนี้ จะประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการ การท่องเที่ยว การตลาดและการตลาดออนไลน์ การขนส่งโลจิสติกส์ ตลอดจน การประเมินผลและการเรียนการสอน โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่ค้นพบในบทความวิจัยและได้รับความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์จากผู้เขียนในบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้

              ในนามของวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจต่อวารสารวิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมา โดยส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า

              สุดท้ายขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง) และอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสบความสำเร็จมาจนถึง  ทุกวันนี้ สำหรับท่านที่สนใจจะนำบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้ติดต่อกับ กองบรรณาธิการตามที่อยู่ในเล่มวารสาร ขอบคุณครับ

   

   

   

   

 • กันยายน - ธันวาคม
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (2019)

         สำหรับวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็น ฉบับสุดท้าย ของปีที่ 13 กำหนดเผยแพร่ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 21 เรื่อง และบทความวิชาการ 5 เรื่อง สำหรับบทความวิจัยนั้นในฉบับนี้จะประกอบด้วยงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การจัดการโลจิสติกส์ ด้านกฎหมายและการบริหารรัฐกิจ และด้านการศึกษา ส่วนบทความวิชาการนั้นมีหลากหลายสาขาเช่นกัน ได้แก่ บทความด้านกฎหมาย การตลาด การจัดการ รวมถึงการบูรณาการการบริหารจัดการกับเทคโนโลยี โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่า ผู้อ่านจะได้องค์ความรู้เพิ่มจากสิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัยและความรู้จากบทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้
         ในนามของวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา ทุกท่านที่ให้ความสำคัญต่อวารสารวิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมาโดยส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัยของนักวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า
         สุดท้ายขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง) และอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสบความสำเร็จมาจนถึง ทุกวันนี้ สำหรับท่านที่สนใจจะนำบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้ติดต่อกับกองบรรณาธิการตามที่อยู่ในเล่มวารสาร ขอบคุณครับ

   

 • มกราคม - เมษายน
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2019)

  บทบรรณาธิการ

            วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็นปีที่ 13 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน นับเป็นฉบับที่ 1 ของปี พ.ศ.2562 ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัยจำนวน 16 เรื่อง และบทความวิชาการ 4 เรื่อง สำหรับบทความวิจัย จะประกอบด้วยบทความ ในสาขาสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการศึกษา ส่วนบทความวิชาการนั้น อยู่ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการศึกษาและการเรียนการสอน โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่ค้นพบ ในบทความวิจัยและองค์ความรู้จากบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้
            ในนามของวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ สู่สาธารณชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า
            สุดท้ายขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง) และอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสบความสำเร็จมาจนถึง ทุกวันนี้ สำหรับท่านที่สนใจจะนำบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้ติดต่อกับ กองบรรณาธิการตามที่อยู่ในเล่มวารสาร ขอบคุณครับ