ทีมบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
  1. อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ วิทยาลัยนครราชสีมา
     
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญ วิทยาลัยนครราชสีมา
     
กองบรรณาธิการ
  1. ศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ นาคะตะ นักวิชาการอิสระ
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ นาครวิเชตร วิทยาลัยนครราชสีมา
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ พงษ์บริบูรณ์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ วิทยาลัยนครราชสีมา
  6. รองศาสตราจารย์บัญชา วิทยอนันต์ วิทยาลัยนครราชสีมา
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์ วิทยาลัยนครราชสีมา
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ เบียดนอก มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ มีมาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
  10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์ เติมสินสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
  14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสวียน เจนเขว้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรณิชชา ทศตา วิทยาลัยนครราชสีมา
  16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตใส คล่องพยาบาล นักวิชาการอิสระ (ข้าราชการบำนาญ)
  17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
  18. อาจารย์ ดร.ภิญญดา รี่นสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  19. อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี วิทยาลัยนครราชสีมา
     
     
กองจัดการวารสาร
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญ ประธานจัดการวารสาร
  2. นางสาวจิฏติภักษ์ ศรีสุรธีกูล จัดการฝ่ายผลิตและรูปแบบ
  3. นายเรืองศักดิ์ มูลเกษร จัดการฝ่ายเทคนิคและออกแบบ
  4. นางสาวสุดารัตน์ แสงโชติ ผู้ประสานงานและผู้ช่วยฝ่ายผลิต