ขั้นตอนการส่งบทความ

 

วิธีชำระค่าตีพิมพ์บทความ เมื่อทราบผลการพิจารณาบทความแล้วเท่านั้น!!!

ชำระเงิน 4,000 บาท
เข้าบัญชี  ธนาคารกรุงไทย  เลขที่บัญชี 491-0-25348-3
ชื่อบัญชี กองทุนทั่วไปวิทยาลัยนครราชสีมา 
สาขาอัมพวัน  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 

หมายเหตุ:
- เนื่องจากวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารออนไลน์ จีงไม่มีการจัดพิมพ์เล่ม Paper วารสาร
- หากต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อทางอีเมล์ journal@nmc.ac.th 
- กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าตีพิมพ์บทความทุกกรณี เนื่องจากใช้เป็นค่าใช้จ่ายให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าใช้จ่ายในการประเมินบทความ และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบทความก่อนตีพิมพ์