ขั้นตอนการส่งบทความ

กำหนดการ การพิจารณารับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้

ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน         เปิดรับบทความ พฤศจิกายน-มกราคม      ช่วงเริ่มพิจารณา ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม     เปิดรับบทความ มีนาคม-พฤษภาคม         ช่วงเริ่มพิจารณา เมษายน-มิถุนายน
ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม         เปิดรับบทความ กรกฎาคม-กันยายน        ช่วงเริ่มพิจารณา สิงหาคม-ตุลาคม

 

วิธีชำระค่าตีพิมพ์บทความ เมื่อทราบผลการพิจารณาบทความแล้วเท่านั้น!!!

ชำระเงิน 4,000 บาท
เข้าบัญชี  ธนาคารกรุงไทย  เลขที่บัญชี 491-0-25348-3
ชื่อบัญชี กองทุนทั่วไปวิทยาลัยนครราชสีมา 
สาขาอัมพวัน  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 

หมายเหตุ:
- เนื่องจากวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารออนไลน์ จีงไม่มีการจัดพิมพ์เล่ม Paper วารสาร
- หากต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อทางอีเมล์ journal@nmc.ac.th 
- กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าตีพิมพ์บทความทุกกรณี เนื่องจากใช้เป็นค่าใช้จ่ายให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าใช้จ่ายในการประเมินบทความ และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบทความก่อนตีพิมพ์