Announcements

แจ้งยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ISSN (Print) และแจ้งเลข ISSN (Online)

2021-10-07

>> “วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” แจ้งยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร และแจ้งเลข ISSN (Online)

 

Read more about แจ้งยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ISSN (Print) และแจ้งเลข ISSN (Online)

Current Issue

Vol. 15 No. 3 (2021): กันยายน - ธันวาคม
					View Vol. 15 No. 3 (2021): กันยายน - ธันวาคม

บทบรรณาธิการ

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ปีที่ 15 ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม ปี พ.ศ.2564 ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 30 เรื่อง และบทความวิชาการ 5 เรื่อง สำหรับบทความวิจัยในฉบับนี้ จะประกอบด้วยบทความวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ การตลาด การศึกษา หลักสูตรและการสอน รัฐประศาสนศาสตร์และกฎหมาย ในส่วนบทความวิชาการนั้น อยู่ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา นอกจากนี้ ยังมีบทความวิจารณ์หนังสือในด้านปรัชญาและศาสนาอีกด้วย โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่ค้นพบในบทความวิจัยและองค์ความรู้ จากบทความวิชาการได้รับที่ตีพิมพ์ ในวารสารฉบับนี้

ในนามของวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจต่อวารสารวิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมา โดยส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า

สุดท้ายขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง) และอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสบความสำเร็จมาจนถึง ทุกวันนี้ สำหรับท่านที่สนใจจะนำบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้ติดต่อกับกองบรรณาธิการตามที่อยู่ในเล่มวารสาร ขอบคุณครับ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ   บุญเจริญ

บรรณาธิการ

Published: 2021-12-29
View All Issues