ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม - สิงหาคม

บทบรรณาธิการ

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็นปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ของปี พ.ศ.2564 ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 26 เรื่อง และบทความวิชาการ 3 เรื่อง สำหรับบทความวิจัยในฉบับนี้ จะประกอบด้วยบทความวิจัยสาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ การตลาด สาขาการศึกษา สาขารัฐศาสตร์และกฎหมาย ในส่วนบทความวิชาการนั้น อยู่ในสาขาศาสนา ปรัชญาและพฤติกรรม นอกจากนี้ในฉบับนี้ยังมีบทความวิจารณ์หนังสือในด้านปรัชญาและศาสนาอีกด้วย โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่ค้นพบในบทความวิจัยและองค์ความรู้จากบทความวิชาการได้รับที่ตีพิมพ์ ในวารสารฉบับนี้

ในนามของวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจต่อวารสารวิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมา โดยส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า

สุดท้ายขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง) และอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสบความสำเร็จมาจนถึง ทุกวันนี้ สำหรับท่านที่สนใจจะนำบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้ติดต่อกับกองบรรณาธิการตามที่อยู่ในเล่มวารสาร ขอบคุณครับ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ   บุญเจริญ

บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2021-08-30
ดูเล่มทุกฉบับ