รมยสาร เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ มีกำ หนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับคือ เดือนมกราคม–เมษายน เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม
และเดือนกันยายน–ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้จาก
งานวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม ปรัชญาและศาสนา ชาติพันธุ์
บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ ดนตรีและนาฏศิลป์ ศิลปกรรม ประเพณีวัฒนธรรม
การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์และโบราณคดี กฎหมายและการเมืองการปกครอง การพัฒนาสังคม
และสังคมศึกษา การศึกษา และ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
บทความทุกเรื่องในวารสารเล่มนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อยสองท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่พิชญพิจารณ์บทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความนั้น
(Double-blind peer review) ทั้งนี้ เพื่อให้บทความมีคุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการ บทความ
ที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณา
จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้นิพนธ์บทความจะต้องปฏิบัติตามระบบการอ้างอิง
เอกสารและหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
รมยสาร อย่างเคร่งครัด
ส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ https://rommayasan.bru.ac.th

เผยแพร่แล้ว: 02-07-2019

ส่วนหน้า-บรรณาธิการ

ส่วนหน้า บรรณาธิการ

ส่วนหน้า-บทบรรณาธิการ หน้าที่ 1 -14

สารบัญ

. สารบัญ

สารบัญ หน้าที่ 15-20

Community Participation in Cultural Management: A Case Study of Tradition of Ascending Kradong Volcano, Muang District, Buriram Province

ศรีนวล แตงภู่, เชาว์ฤทธิ์ โสภักดี, ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล, กิติสา วงศ์คำ

บทที่ 1 หน้า 1-18

อัตลักษณ์:การสื่อความหมายทางสังคมในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่าม

กุนทินี โคตรพัฒน์, ราชันย์ นิลวรรณาภา

บทที่ 6 หน้า 93-112

ค่านิยมของผู้หญิงไทยชาวอีสานกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม

พระพรหมวิสุทธิ์ ฉนฺทธมฺโม (พิศแสนสุวรรณ), พุทธชาติ แผนสมบุญ, พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ

บทที่ 4 หน้า 55-68

จากข้าวเปลือกสู่การสร้างมู ลค่าเพมิ่ ให้กบัผลติภัณฑ ์ ข้าวฮาง

ธนพัฒน์ จงมีสุข, สัญญา เคณาภูมิ, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร

บทที่ 13 หน้า 231-248

สงคราม แสงธรรม และประชาธิปไตย:กา เนิดหลกัสูตรพระพทุ ธศาสนา ในระบบการศึกษาไทย

ณัฐมา ศุภชนานันท์, พลวัฒ ประพัฒน์ทอง, ภัททิรา วิภวภิญโญ

บทที่ 16 หน้า 291-310

รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ ื น้ ทกี่ ารศึกษา ประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สุภัคพร เรือโป๊ะ, ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ, สุภาพ ผู้รุ่งเรือง

บทที่ 20 หน้า 369-388

สภาพปัญหาการจัดการกฬี าเพ ื่อสุขภาพในมหาวทิยาลยัราชภัฏ

พรพิมล รุ่งเรืองศิลป์, ปัญญา สังขวดี, ขจรศักดิ์ รุ่นประพันธ์, พงษ์เอก สุกใส

บทที่ 24 หน้า 448-464

Good Governance in Local Government Administration as Perceived by Graduate Students,UbonRatchathaniRajabhat University

วิชัย ลุนสอน, ไพศาล พากเพียร

บทที่ 25 หน้า 465-482

มุมมองเชิงทฤษฎขีองการน านโยบายไปปฏบิัต

สุปราณี ธรรมพิทักษ์

บทที่ 27 หน้า 501-518

สมรรถนะผู้ บริหารท้องถิ่นในศตวรรษที่21

ภัทรพล ทศมาศ, รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ, ยุภาพร ยุภาศ

บทที่ 28 หน้า 519-538

กระบวนการพฒั นาตนตามหลกัพทุ ธจิตวทิยาเพ ื่อการต ื่นร้

พระครูพิมลปัญญานุยุต (บุญทา อินต๊ะปัญญา), สิริวัฒน์ ศรีเครือดง, ลำพอง กลมกูล

บทที่ 30 หน้า 561-596

บทปริทรรศน์หนังสือ

สมศักดิ์ จีวัฒนา

บทที่ 31 หน้าที่ 617-622