ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2024): สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย

					ดู ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2024): สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย

สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย (ชื่อเดิม วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา; e-ISSN: 2730-3616) เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดพิมพ์ในภาษาไทยปีละ 2 ฉบับ โดยสมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจ และการวิจัย ไวท์ ไทเกอร์ จำกัด เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ข้อเสนอทางวิชาการ และข้อค้นพบใหม่ทางการวิจัย ที่มีความเข้มแข็งและเป็นปัจจุบัน ในเชิงสหวิทยาการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศไทย รวมถึงการเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ตลอดจนมีจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับความยั่งยืนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเปิดรับทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการ และมีรูปแบบการกลั่นกรองแบบเปิด โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์

เผยแพร่แล้ว: 2024-01-09

Articles