รูปแบบการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของผู้ประกอบการรายย่อยในเขตสัมพันธวงศ์

ผู้แต่ง

  • ณัฐปภัสร์ ฤทธิ์วัฒนวาณิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • จิระวดี เตียประพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • พรพิมล ขำเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

DOI:

https://doi.org/10.14456/tisr.2024.4

คำสำคัญ:

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, ผู้ประกอบการรายย่อย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างรูปแบบการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของผู้ประกอบการรายย่อยในเขตสัมพันธวงศ์ และ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้าในเขตสัมพันธวงศ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของผู้ประกอบการรายย่อยในเขตสัมพันธวงศ์ประกอบไปด้วยการเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าจากออฟไลน์สู่ออนไลน์และมีการบูรณาการร่วมกันรวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 2) ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตสัมพันธวงศ์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตสัมพันธวงศ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย บรรจุภัณฑ์ พนักงาน การประชาสัมพันธ์

References

กรรณริน จุลรอด. (2562). สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

กระทรวงพาณิชย์. (2563). รมช.พาณิชย์จี้เอกชนเร่งปรับตัวรับการค้ายุค NEW NORMAL. สืบค้นจาก www.moc.go.th/th/gallery/article/detail/id/5/iid/84.

กฤตภาส แย้มนาม. (2560). อุปสรรคและแนวทางการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปสู่ยุคดิจิทัลของธุรกิจครอบครัวขนาดกลางและขนาดย่อม. การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ชลธิชา ศรีภิรมย์. (2560). กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ชวณัฏฐ์ ด่านวิริยะกุล. (2560). การนำระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในธุรกิจร้านขายยา กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ชิษณุพงศ์ สุกก่ำ. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ชุติมา สอนดี. (2563). การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นธนาคารดิจิทัลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (กรณีศึกษา พนักงานประจำสาขา ธนาคารกรุงเทพ). การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ชุลีกร เทพบุรี, ธัญญ์ธิชา ศรีคำ, นภัสสร แซ่ลิ้ม, ศุภชัย เหมือนโพธิ์ และ วทัญญู รัศมิทัต. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการรายย่อย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 3(1), 50-58.

ณฤดี เนตรโสภา, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ และ นันทนา รัตนชัย. (2561). การพัฒนาบทฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างร้านค้าออนไลน์ของกลุ่มอาชีพในจังหวัดยะลา. บทความนำเสนอในงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชธานี, 25 พฤษภาคม 2561.

ณัฎฐา ชาวกงจักร์. (2562). รูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ธันย์ชนก นิจจันพันธ์ศรี. (2563). การวัดประสิทธิผลของกลยุทธ์ทางการตลาด บนแพลตฟอร์ม Shopee กรณีศึกษาทรายแมวเต้าหู้ร้าน Cat Hub. การค้นคว้าอิสระ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

นิราภร คำจันทร์. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ผ่านแอปพลิเคชั่นอินสตาแกรมในประเทศไทย. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์, นันท์นภัส ศรีโสภณ, ทิพากร ย้อยสร้อยสุด, ภิญญดา แสงจันทร์, ศศินิภา ภู่ศรี และ ศุภาพิชญ์ ผาดสุวรรณ. (2563). ต้นทุน ผลตอบแทน และปัจจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนของธุรกิจร้านกาแฟ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 12(3), 63-82.

ผู้จัดการออนไลน์. (2565). คลองโอ่งอ่างใกล้ล่มสลาย เผยภาพสุดเงียบเหงา หลังชัชชาติเป็นผู้ว่าฯ 6 เดือน. สืบค้นจาก https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000122356.

ผู้จัดการออนไลน์. (2566). สดช.เผยคนไทยออนไลน์ 7 ชั่วโมง 25 นาที 89.5% เข้าถึงอินเทอร์เน็ต. สืบคืนจาก https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9660000077412.

พรพรรณ ตาลประเสริฐ. (2559). อิทธิพลของการตลาดแบบดิจิทัลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกลุ่มธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

พรรณภา สรสิทธิ์. (2564). กลยุทธ์การตลาดแบบออฟไลน์ และออนไลน์กับการสนับสนุนจากภาครัฐที่ส่งผลต่อความสำเร็จทางการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. การค้นคว้าอิสระ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

โพสต์ทูเดย์. (2558). ช็อปปิ้งแบบหญิงยุคใหม่ ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์. สืบค้นจาก www.posttoday.com/lifestyle/400297.

รชตภร กลั่นทอง. (2564). พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นเจดีเซ็นทรัลของผู้บริโภค. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

รัตน์ชนก พรหมณ์ศิริ และ บุษณีย์ เทวะ. (2565). ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมของอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารลวะศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 6(1), 145-157.

เรือนทิพภา วงษ์ศิริ. (2559). การขายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันและนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด. การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.

วสุภัทร กุลเมือง และ พิมลพรรณ เพชรสมบัติ. (2566). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. วารสารวิจยวิชาการ, 6(4), 47-58.

วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา. (2563). การคำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*power สำหรับงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์. สืบค้นจาก https://rid.psu.ac.th/animal/th/assets/document/GPower5-7.pdf.

สลิตตา สารีบุตร, พิมพา หิรัญกิตติ, นภาพร นิลาภรณ์กุล, ดลยา จาตุรงคกุล, อัครวัฒน์ จตุพัฒน์วโรดม และ พูนศักดิ์ พูลเมืองรัตน์. (2564). ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์-ออฟไลน์เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของลูกค้าเจนเนอเรชั่นวาย. RMUTT Global Business and Economics Review, 16(2), 65-88.

สัจวัฒก์ วรโยธา, มนัสดา ชัยสวนียากรณ์, วิลาสินี แสงคําพระ และ มงคล กิตติวุฒิไกร. (2561). การพัฒนาระบบบัญชีในการบริหารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของกลุ่มเย็บผ้าฝ้ายพื้นเมืองบ้านกกไอ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 8(2), 81-89.

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2564). ETDA เผยโควิด-19 เป็นเหตุสังเกตได้ Gen Z ใช้เน็ตสูงสุด ปีแรก ชนะ Gen Y แชมป์ 6 สมัย. สืบค้นจาก www.etda.or.th/th/pr-news/ETDA-released-IUB-2021.aspx.

สุจรรยา น้ำทองคำ. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคทางสื่อออนไลน์. การค้นคว้าอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล. (2561). ทำไมบริษัทที่เติบโตมากๆ ถึงใช้ระบบโลจิสติกส์เป็นแกนหลักขับเคลื่อนธุรกิจ. กรุงเทพฯ: เซเว่นดี บุ๊ค จำกัด.

เอริสา อูจิอิเอะ. (2564). การสื่อสารการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา ทัศนคติและความเชื่อถือไว้วางใจในตราชุดชั้นในของสตรีในกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

Burgess, L., Cooper, J., & Alcock, C. (2001). The Adoption of the Web as a Marketing Tool by Regional Tourism Associations (RTAs) in Australia. Retrieved from https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=acis2001.

Dattel. (2020). Wunderman Thompson and Dattel Unveiled Findings from A Survey of Thai People’s Purchasing Behaviours During COVID-19. Retrieved from www.dattel.asia/wunderman-thompson-and-dattel-unveiled-findings-from-a-survey-of-thai-peoples-purchasing-behaviours-during-covid-19/.

Djavanshir, G., Li, X., Luo, K., Zhang, M., Pan, W., & Yawei, H. (2017). ICT Innovations in Traditional Business: A Perspective of O2O Entrepreneurship Strategy in China. International Journal of Trade, Economics and Finance, 8(1), 12-19.

Kotler, P., & Keller, K. (2008). Marketing Management. 13th ed. New Jersey: Prentice Hall.

Li, X., & Wang, Q. (2007). Coordination Mechanisms of Supply Chain Systems. European Journal of Operational Research, 179(1), 1-16.

Pearmunwai, S., Sirinon, W., & Susena, W. (2022). The Impacts of the COVID-19 Pandemic on the Inventory Management Decisions of the E-Commerce Entrepreneurs in Nakhon Ratchasima, Thailand. Asian Administration and Management Review, 5(2), 66-76.

Phetsopha, T. (2021). Marketing Mix That Affects the Purchasing Decision Process Online Social Network Facebook of Lao Consumers in Savannakhet Province Lao People’s Democratic Republic. Master of Business Administration Thesis, Burapha University.

Porter, M. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press.

Shiau, W., & Luo, M. (2012). Factors affecting online group buying intention and satisfaction: A social exchange theory perspective. Computers in Human Behavior, 28(6), 2431-2444.

Stock, J., & Lambert, D. (2001). Strategic Logistic Management. 4th ed. New York: McGraw-Hill.

Weng, X., & Zhang, L. (2015). Analysis of O2O Model’s Development Problems and Trend. iBusiness, 7(1), 51-57.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-02-04

How to Cite

ฤทธิ์วัฒนวาณิช ณ., เตียประพงษ์ จ., & ขำเพชร พ. (2024). รูปแบบการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของผู้ประกอบการรายย่อยในเขตสัมพันธวงศ์. สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย, 13(1), 38–56. https://doi.org/10.14456/tisr.2024.4