เผยแพร่แล้ว: 2021-12-31

บทบรรณาธิการ

จันทิมา อังคพณิชกิจ

ที่มาของพระประคนธรรพ

นาวิน โบษกรนัฏ

58-79

อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของการปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดปทุมธานี: สู่การเป็นสินค้าจีไอปี 2020

ดรุณวรรณ กำธรเกียรติ, สุชาวดี ศิลปรัตน์, กุลปราโมช ประทุมชัย

190-215

กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อสื่ออารมณ์ขันในรายการ “ตามใจตุ๊ด”

ฐาปนี สีทาจันทร์, นัทธมน คภะสุวรรณ, จุฬาลักษณ์ ลาพานิชย์, วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ

274-298