ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562

บทบรรณาธิการ

          วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์นี้เป็นปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด  ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการสืบต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2019-09-30

การจัดการเชิงพุทธ 5 G MONASTERY MANAGEMENT

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ

298 - 309