ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562

บทบรรณาธิการ

          วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์นี้เป็นปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด  ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการสืบต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2019-09-30

การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่

พระเทพสิงหวราจารย์ โสภณ โสภโณ, พระอุดมสิทธินายก กำพล คุณงฺกโร, เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, สุรพล สุยะพรหม

1 - 14

การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาวะตามหลักภาวนา 4 ของพระสงฆ์ในจังหวัดพิจิตร

พระราชสิทธิเวที วิรัช วิโรจโน, เบญจมาศ สุขสถิตย์, วโรดม เสมอเชื้อ, ชมพูนุท สิงห์มณี

15 - 27

การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พระครูวิจิตรธรรมวิภัช บุญเลิศ ปญฺญาวุโธ, ประเสริฐ ธิลาว, เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง

44 - 60

การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี

พระครูสุกิจจานุรักษ์ ชยุตม์ อคฺควณฺโณ, พระสุธีวีรบัณฑิต โชว์ ทสฺสนีโย, ประเสริฐ ธิลาว ธิลาว

61 - 72

ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร , พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง

73 - 85

รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี

พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์ กิตฺติธโร), พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง

86 - 95

SATISFACTION OF INTERNATIONAL STUDENTS WITH INTERNATIONAL GRADUATE PROGRAM OF MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA

อาซิน นาราทะสาระ, สมาน งามสนิท

96 - 106

ETHICS MANAGEMENT OF BUDDHIST SUNDAY SCHOOLS OF MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY

จารุพล อมรพงษ์ชัย, บุญทัน ดอกไธสง, สุรินทร์ นิยมางกูร

123 - 137

การจัดการเชิงพุทธ 5 G MONASTERY MANAGEMENT

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร), พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ประเสริฐ ธิลาว, พงษ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์, รัฐพล เย็นใจมา

298 - 309