การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาวะตามหลักภาวนา 4 ของพระสงฆ์ในจังหวัดพิจิตร

Main Article Content

พระราชสิทธิเวที วิรัช วิโรจโน

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์สุขภาวะตามหลักภาวนา 4 ของพระสงฆ์ในจังหวัดพิจิตร กลุ่มตัวอย่างเป็นพระสงฆ์ 379 รูปในอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แบบสอบถามสุขภาพทั่วไป แบบสำรวจสุขภาวะทางสังคม และแบบสำรวจสุขภาวะทางปัญญา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา


ผลการวิจัยพบว่า สำหรับสุขภาวะทางกาย ร้อยละ 43.49 มีภาวะอ้วน ร้อยละ 39.21 มีภาวะอ้วนลงพุง ร้อยละ 14.33 สำหรับภาวะไขมันผิดปกติในเลือด ร้อยละของพระสงฆ์ที่พบความผิดปกติของคอเลสเตอรอลรวม เอชดีแอล-คอเลสเตอรอล แอลดีแอล-คอเลสเตอรอล และ ไตรกลีเซอไรด์ผิดปกติ คิดเป็น ร้อยละ 32.01, 14.33, 30.28, และ 22.56 ตามลำดับ จากผลการตรวจร่างกายพบว่า ร้อยละ 42.09 มีโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 11.96 มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ร้อยละ 12.58 มีโรคเบาหวาน ร้อยละ 6.71 มีค่าการทำงานของไตผิดปกติ สำหรับจิตภาวนา พบว่าร้อยละ 10.66 มีการเปลี่ยนแปลงของสุขภาวะทางจิต ในส่วนของสีลภาวนาและปัญญาภาวนา พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง


ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีการเปลี่ยนแปลงของสุขภาวะทางกายโดยพบความชุกของปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้สูงกว่าที่พบในประชากรชายไทย การส่งเสริมสุขภาวะในพระสงฆ์จึงเป็นสิ่งสำคัญและเร่งด่วนและเป็นประเด็นที่ท้าทายสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในร่วมมือกันวางแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะในพระสงฆ์ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Aekplakorn W. (2014). Thai National Health Examination Survey, NHES V. Bangkok: Health Systems Research Institute. (in Thai).
Angkatavanich, J., & Zuesongdham, M. (2012). Nutritional problem solving and management project for monks and novices to achieve chronic disease prevention and sustainable health through the development of role model monk: good nutrition and sustainable health and role model layman supporting good nutrition in monks. Journal of the international association of Buddhist studies, 4, 1-6.
Boonyasiriwat, W., Pornprasit, N., Chaiwiroj, C, & Sanruan, S. (2013). Predicting intentions to offer healthy foods to Buddhist monks in Thailand using the theory of planned behavior, self-efficacy, and prosocial motivations. Proceeding of the 10th Asian Association of Social Psychology Biennial Conference.
Jutrakul, P. (2018). Health News: Alms giving with low salt diet reduces number of monks with non-communicable diseases. Retrieved from https://goo.gl/NDRp4a (in Thai)
National office of Buddhism. (2016). Basic information of Buddhism, 2016. Retrieved from https://www.onab.go.th/wp-content/uploads/2009/07/2559.pdf (in Thai)
Phachan, S., & Muktabhant, B. (2015). Nutritional status and food consumption of Buddhist monks in mueang district, Khon Kaen province. Srinagarind Medical Journal, 30, 552-561. (in Thai)
Priest hospital (2017). Health promotion project for Buddhist monks and novices in Thailand. Retrieved from https://www.priest-hospital.go.th/healthCareforMonk/ (in Thai)
WHO. (2015). Thailand: WHO statistical profile. Retrieved from https://www.who.int/gho/ countries/tha.pdf?ua=1