บทบาทสื่อท้องถิ่นกับการสื่อสารทางการเมืองในจังหวัดนครสวรรค์

Main Article Content

นันทิยา สัตยวาที

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของสื่อท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การสื่อสารทางการเมืองของสื่อท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสังเกต และวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยหรือผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง กำหนดกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือกองบรรณาธิการหรือตัวแทนสื่อท้องถิ่น วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับแนวคิดทฤษฎี และนำเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า สื่อท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ในกรณีศึกษาหนังสือพิมพ์สองแควนิวส์ (ฉบับสวรรค์ทันข่าว) มีลักษณะสำคัญ 4 ประการ คือ ประการแรก โครงสร้างการบริหารงานเป็นแบบกองบรรณาธิการเช่นเดียวกันกับสำนักหนังสือพิมพ์อื่น แต่ไม่เป็นทางการมากนัก บุคลากรผู้ดำเนินการภายใต้กองบรรณาธิการมีจำนวนน้อย อาศัยการประสานงานร่วมกันกับองค์กรสื่อประเภทอื่นร่วมด้วย ประการที่สอง งบประมาณในการดำเนินการไม่แน่ชัด และไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้ความอยู่รอดของสื่อหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่แบ่งปันมาจากการดำเนินงานของสื่อประเภทอื่น และงบประมาณที่มาจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่ง ประการที่สาม ระบบการดำเนินงานเป็นแบบประสานสัมพันธ์กับองค์กรสื่อประเภทอื่น และการสร้างเครือข่ายแบ่งปันข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ประการสุดท้าย เป้าหมายหลักคือการนำเสนอข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นในเชิงสร้างสรรค์ ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆในการดำเนินงานสาธารณะเพื่อประชาชน นำเสนอ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมประเด็นด้านการบริการทางสังคมและกิจกรรมการกุศลของสมาคมชุมชน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม
ลักษณะสำคัญข้างต้นนำไปสู่บทบาทในการสื่อสารทางการเมืองในจังหวัดนครสวรรค์ 4 แนวทาง ได้แก่ 1) สื่อท้องถิ่นทำหน้าที่สะท้อนประเด็นปัญหาสาธารณะที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นผ่านการนำเสนอในหน้าหนังสือพิมพ์ กระตุ้นให้ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจจากทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) สื่อท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นสื่อกลางประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 3) สื่อท้องถิ่นทำหน้าที่สะท้อนการทำงานของภาคส่วนต่างๆในสังคมการเมือง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อกระตุ้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 4) สื่อท้องถิ่นทำหน้าที่ส่งเสริมประเด็นสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ในท้องถิ่น ให้เกิดการนำไปเป็นแบบอย่างในสังคม
ผลที่ได้รับจากการดำเนินบทบาทในการสื่อสารทางการเมืองของสื่อท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ กรณีหนังสือพิมพ์สองแควนิวส์ (ฉบับสวรรค์ทันข่าว) ส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่น 2 ประการ คือ ประแรก ปัญหาการจราจรบริเวณจุดข้ามแยกทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรีได้รับการดำเนินการในขั้นตอนของการรับทราบปัญหาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคาดว่าจะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว ประการที่สอง ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสาธารณะร่วมกัน เกิดการแสดงความคิดเห็นและสนับสนุนมากขึ้น กระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Chai Podhisita. (2007). Science and Art of Qualitative Research. Bangkok: Amarin Printing.
Nantana Nantawaropas. (2014). Political Communication: Theories and Applied. 1st edition. Bangkok: Mass media.
Nithita Siripongtugsin and Naruemon Thabchumpon. (2012). “Political Communication in Media Society: The Roles of the Thai Public Broadcasting Service (TPBS).” Songklanakarin Journal of Social Science and Humanities. 18(2), 99-119.
Sathien Choeiprathab. (2008). Communication, Politics and Democracy in developed society. 1st edition. Bangkok: Chulalongkorn University Press.
Office of Nakhon Sawan Public Relations. (2016). Survey information about media directories in Nakhon Sawan Province 2016 [online]. Retrieved 25 December 2016. Available: https://pr.prd.go.th/nakhonsawan/main.php?filename=index
Amnouy Nontabooth. (2015). Political Communication of Printing Media in Political Crisis: Case Study of Editorials Thairath and Matichon Newspaper in 2550-2554 B.E. Dissertation Ph.D. (Political Communication), Political Communication College, Krirk University.