การพัฒนารูปแบบผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

Main Article Content

นัทธมน เวชรังษี
เด่น ชะเนติยัง

บทคัดย่อ

บทความนี้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดรูปแบบผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 2) เพื่อพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดรูปแบบผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีการดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารมืออาชีพ ด้วยเทคนิคเดลฟาย จากผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริหารมืออาชีพ จำนวน 21 คน 3) จัดสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 8 คน เพื่อรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และ4) ประเมินความคิดเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษา และครู จำนวน 132 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าพิสัยควอไทล์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และกระบวนการเทคนิคเดลฟาย


          สรุปผลการวิจัย


  1. ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 21 คน เห็นด้วยกับการพัฒนาองค์ประกอบรูปแบบผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ด้านวิสัยทัศน์ 2) ด้านทักษะการบริหาร 3) ด้านการประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 4) ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 5) ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 6) ด้านการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและตัวชี้วัดขององค์ประกอบทั้ง 21 ข้อ

  2. ผลการสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณทั้ง 8 คน ต่างเห็นสอดคล้องกันว่าองค์ประกอบและตัวชี้วัดของผู้บริหารมืออาชีพเหมาะสมดีแล้ว

  3. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู ในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 132 คน พบว่า ทุกคนเห็นด้วยกับองค์ประกอบผู้บริหารมืออาชีพทั้งหมดที่กล่าวมาทุกด้านแล้วอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ : การพัฒนา , รูปแบบ , ผู้บริหารมืออาชีพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย