รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Main Article Content

มยุรี รัตนเสริมพงศ์
วาสิตา เกิดผลประสพศักดิ์

บทคัดย่อ

   บทความนี้วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสถานภาพ และความต้องการของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ และ 2) เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยการศึกษาสถานภาพและความต้องการของผู้สูงอายุในโรงเรียน ใช้การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 60 คน ส่วนการศึกษารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ใช้หลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ ศึกษาเอกสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ การสนทนากลุ่ม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยไม่ใช้แบบสอบถาม และการสังเกตไม่เข้าไปมีส่วนร่วม นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงปริมาณ หาความถี่และร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยการจัดหมวดหมู่ เรียบเรียง และอธิบายความ


              ผลการวิจัยพบว่า


     1.การศึกษาสถานภาพและความต้องการของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 60-69 ปี เป็นแม่บ้าน มีความสามารถในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้เอง กิจกรรมในเวลาว่างไปวัดทำบุญ และระยะเวลาเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่ระหว่าง 1-2 ปี มีความต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรม คือ กิจกรรมการท่องเที่ยวและทัศนศึกษานอกสถานที่ รองลงมาคือ กิจกรรมการทำอาหาร แต่งบ้าน จัดแต่งสวน ปลูกต้นไม้ดอกไม้ สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการให้โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นคือ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผู้สูงอายุต้นแบบ และเป็นแหล่งชุมนุมพบปะสังสรรค์ของผู้สูงอายุในชุมชน


  1. การศึกษารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พบว่า ด้านโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน แบ่งออกเป็น 4 งาน ได้แก่ งานบริหารงานวิชาการ งานบริหารงานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป และมีคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการส่งเสริมโรงเรียน และคณะกรรมการนักเรียน

คำสำคัญ : รูปแบบการบริหาร,  โรงเรียนผู้สูงอายุ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Bardo, J. W. and Hartman, J. J. (1982). Principles of Urban Sociology: A Systematic Introduction. New York: F.E. Peacock.
Chanachok Kamwan. (2010). Guidelines for Promoting Quality of Life of The Elderly in Plapak Subdistrict Administrative Organization Nakhon Phanom Porvince (Muster of Thesis). Graduate School: Khonkaen University.
Jetsada Boontha. (2002). Quality of Life of The Elderly in Mae Hor Pra Sabdistrct Mae Taeng Distring Mai Province (Muster of Thesis). Graduate School: Chiang Mai University.
Khao Phra Ngam Subdistrict Municipality. (2015). Annual Report of Khao Phra Ngam Subdistrict Municipality. Lop Buri: Khao Phra Ngam Subdistrict Municipality.
Pumisake Snamchaiskul, Chintana Snamchaiskul And Nattakarn Wattanawongpruk (2014). A Management Model of Elderly School in Bantew, Lomsak District, Phetchabun (Research Report). Phetchabun: Phetchabun Rajabhat University.
Sharma. R.C. (1975). Population and Socio-economic Development. in Population Trend. Resource and Environment: Hand Book on Population. NewDelhi: n.p.
Thitirat Dityothin. (2007). The Role of Subdistrict Administrative Organization on The Elderly Welfare In Community : A Case Study of Nongkhai Province (Muster of Thesis). Graduate School: Thammasat University.