กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF