การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย

Main Article Content

อัจฉรา หล่อตระกูล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย และ 2. ศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 450 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติอนุมานผลการวิจัย โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากในทุกด้าน 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวทุกตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสามารถนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ข้อมูลเหมาะสมที่จะทำการวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวคือ ปัจจัยคุณลักษณะของนักท่องเที่ยวด้านถิ่นที่อยู่ รองลงมาคือตัวแปรด้านอาชีพ ด้านรายได้ ตัวแปรปัจจัยในการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวด้านการต้อนรับ ด้านแรงจูงใจ ด้านการเข้าถึง ด้านเพศ ด้านสิ่งดึงดูดใจ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Hansa Mamongkolkuldilok (2008). The participation of government and community in ecotourism development in the community Somdet Chao Phraya Subdistrict, Khlong San District, Bangkok. Thesis, M.Sc. (Tourism Planning and Management for Environmental Conservation). Bangkok: Graduate School Srinakharinwirot University.
Ministry of Tourism and Sports Ministry of Tourism and Sports. (2005). Report Domestic tourism statistics for the year 2005.
Somnuk Phattiyathani. (2003). Educational Evaluation. 4th printing. Kan Sin: Coordination of printing.
Thaya Kittikul. (1997). Some factors that are related to the decision to travel abroad. Of Thai people: case study of Thai people who are going to travel abroad via Immigration Checkpoint Chiang Mai Airport. Master's thesis Business Administration, Chiang Mai University
Watcharaporn Rayabsri. (2008). Buddhist tourism behavior of Thai tourists and Foreigners visiting the temple in Rattanakosin Island Bangkok . thesis Master of Science Tourism Planning and Management for Conservation Environmental Graduate School Srinakharinwirot University.
World Tourism Organization. (2015). Report. (11 May 2015)