กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF