การศึกษาทางเลือก: รูปแบบการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับเจเนอเรชันแอลฟา

Main Article Content

ชนันภรณ์ อารีกุล

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสาระเกี่ยวกับเจเนอเรชันแอลฟาและแนวคิดการศึกษาทางเลือกแบบบ้านเรียนและศูนย์การเรียน ซึ่งอาจเป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญและมีแนวโน้มจะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคต เพราะเป็นการจัดการศึกษาที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัญมากเป็นพิเศษ ทำให้ผู้เรียนมีเสรีภาพและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีโอกาสเรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

Jintana Sutjanant. (2013). Education and community development in the 21st century. Bangkok: Odean Store.
Miller, R. (2010). Five principles of the coming education revolution. Retrieved on 15 January 2018, From: https://blogazine.pub/blogs/prasart/post
Office of the Education Council. (2006). Family handbook of home school: Principle and process for home school. Bangkok: Prikwahn Co,.Ltd.
Office of the Education Council. (2015). Alternative education in Thailand. Bangkok: V.T.C. Communication.
Patcharapa Tantichoowet. (2017). New generation of 21st century in Thai society. Bangkok: Chulalongkorn University Press.
Schawbel, D. (2014). 5 Predictions for generation alpha. Retrieved on 15 January 2018, From: http//danchawbel.com/blog/5-predictions-for-generation-alpha
Suchada Chakpisut, et al. (2003). Alternative education research: Data and Analysis. Bangkok: The Thailand Research Fund.