การจัดการเชิงพุทธ 5 G MONASTERY MANAGEMENT

Main Article Content

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ

Abstract

งสือ “การจัดการเชิงพุทธ 5 G” โดย ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง และคณะ ที่ได้เรียบเรียงถ่ายทอดจากประสบการณ์และนาเสนออย่างเป็นระบบ ผ่านแนวคิดว่าสุดยอดแห่งปราชญ์ พระพุทธเจ้า เจ้าอาวาสรูปแรกในโลก คือการมีปัญญา ความรู้ ความบริสุทธิ์ พร้อมนาไปสู่การปกครอง บริหารอย่างมีธรรมาภิบาล เน้นการอยู่รวมกันอย่างสันติ เป็นนวัตกรรมทางการบริหาร และสามารถนามาใช้ประยุกต์ในสถานการณ์ปัจจุบันตามชื่อของหนังสือ “การจัดการเชิงพุทธ 5 G Monastery Management” ได้ ทั้งมีเป้าหมายของการบริหารตามหลักคิด แนวปฏิบัติ ให้เป็นความรู้ ความจริง และความสุขตามแนวทางพระพุทธศาสนาต่อไป
คาสาคัญ : การจัดการเชิงพุทธ,การบริหารวัด,เจ้าอาวาสรูปแรกในโลก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
book review

References

Boontun Dokthaisong and Others. (2019). Buddhist Management 5G Monastery Management.Ayutthaya : Mahachulongkornrajaviyalaya University Press.
Phra Theppariyatmethi, (2017). Buddhist Management in Public Administration. Jounal of Acadamic. 3 (1) January-June 2017 : 1-10.
Thanes Kasemsil,Phramahaboonmee Yanavuttho (Vongkeaw). (2019). The Principle of Buddhist Administration for New Public Management. Mahamakut Graduate School Journal, 15 (2) July-December 2019 : 133-145. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/mgsj/article/view/177300.