วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์นี้เป็นปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) ซึ่งผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review)  พิจารณาตรวจแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด ตามวัตถุประสงค์ของวารสาร  ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

คณะกองบรรณาธิการขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกท่านที่ได้ใช้ความเพียรพยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้องน่าอ่านเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานทางวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ทำให้มีวารสารฉบับนี้มีคุณค่าทางวิชาการที่นำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

บรรณาธิการวารสาร : รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม

 

เผยแพร่แล้ว: 2019-06-30

รูปแบบการจัดการความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์สำหรับการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺญกาโม); วราภรณ์ ไทยมา, สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย

1 - 14

ประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดของพระสังฆาธิการ ในอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พระอธิการหิรัญ ฐานากโร, พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ

15-28

แนวทางแก้ไขปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

พระชัย สนฺตกาโย (สุขเฉลิม), ประเสริฐ ธิลาว, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท(รุจิเวทย์)

43-56

รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา, ธิติวุฒิ หมั่นมี, กฤช เพิ่มทันจิตต์, ธัชชนันท์ อิศรเดช

240-253

การพัฒนาชุมชน ด้วยการท่องเที่ยวในมิติศาสนา: พระอุเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่

พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน (วิจารณ์ปรีชา), สุภัทรชัย สีสะใบ

263-273

รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงกโร), พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ประเสริฐ ธิลาว, รัฐพล เย็นใจมา

300-314