การพัฒนาชุมชน ด้วยการท่องเที่ยวในมิติศาสนา: พระอุเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่

Main Article Content

พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน (วิจารณ์ปรี

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ผลคาดหวัง ของการท่องเที่ยวแนวทางศาสนาวัฒนธรรม ต่อวัดที่มีพระอุทเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ (พระสิงห์ใหญ่) ที่มีต่อพระภิกษุ นักท่องเที่ยว ชาวบ้านในชุมชน ในเขตวัดม่วงชุม ในจังหวัดสิงห์บุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสาร  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ณ วัดม่วงชุม ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ที่มีพระอุทเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ (พระสิงห์ใหญ่) ได้แก่ พระ 4 รูป, นักท่องเที่ยวจำนวน 12 คน, คนในชุมชน 4 คน รวม 20 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า


            มุมมองของพระภิกษุที่มีต่อการท่องเที่ยวภายในวัด  1) ต้องการให้คนเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจในวัด และต้องการให้เข้ามาปฏิบัติธรรม 2) ต้องการให้ชุมชนและชาวบ้าน มีส่วนร่วมช่วยเหลือวัด  อยากให้ปฏิบัติตามกฎของวัด  อยากให้มาทำบุญตามประเพณีและให้สนับสนุนกิจกรรมของวัด


            มุมมองของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวภายในวัด  แนวคิดที่ 1 เห็นด้วยว่า วัดควรเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ไหว้พระ กราบพระ และวัดควรเป็นแหล่งเรียนรู้ หลักธรรม คำสอนของศาสนา อยากสนทนาธรรม  แนวคิดที่ 2 ไม่เห็นด้วย เพราะวัดควรเป็นที่ประกอบศาสนกิจและศาสนพิธีเท่านั้น โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติ การทำสมาธิ การภาวนา ความคาดหวังของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อชุมชนและชาวบ้าน ชุมชนควรให้ความร่วมมือเมื่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว


มุมมองของชาวบ้านในชุมชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในวัด  ชุมชนเห็นด้วย
กับการท่องเที่ยวแนวพุทธและท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนหย่อนใจ ความคาดหวังของชุมชนและชาวบ้านที่มีต่อวัด วัดควรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสนา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ของทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน ความคาดหวังของชุมชนและชาวบ้านที่มีต่อนักท่องเที่ยว อยากให้นักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎของวัดและช่วยรักษาสภาพแวดล้อม ข้อเสนอแนะในการวิจัย ควรเปิดโอกาสให้ผู้นำและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการ ควรจัดหาสิ่งของพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและศาสนา ควรจัดแบ่งเขตบริเวณท่องเที่ยวและร้านค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ควรมีการสร้างสื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น  โดยการจัดทำวีดีโอข้อมูลประวัติสถานที่ท่องเที่ยว คู่มือการเกี่ยวกับท่องเที่ยว ควรมีมัคคุเทศก์พาชมสถานที่ และอธิบายประวัติความเป็นมา ประโยชน์ ความสำคัญของสถานที่ ควรมีห้องสนทนาธรรม ให้พระสนทนาธรรมะด้วยภาษาง่ายๆ เข้าใจได้ไม่ยาก ควรให้มีห้องน้ำที่เพียงพอและเหมาะสม และวัดควรสะอาดร่มรื่น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Archeology Department, Fine Arts Department.(2007). Sapthanu Archeology Department. Bangkok: Fine Arts Department.
Aree Kulpana . (2013). (2013, July – December) The Study Potentiality Approaches In Religion Tourism of “Roi Kaen Sarn Sin” Cluster Provinces Panyapiwat Journal, 5(38), 31-39.
Bank of Thailand. (2013). Economic Issues in The Year 2013 and Trends in 2014. Bangkok: Bank of Thailand.
Praphat Chuwichian. (2011). 5 Maha Chedi Siam. Bangkok: Museum Press.
Religious Affairs Department, Ministry of Culture. (2008). Royal Monastery Book 1. Bangkok: The Agricultural Cooperative Assembly of Thailand.
______. (2014). Guidelines for the implementation of tourism promotion projects on pilgrimage routes in religious dimensions in 2014. Bangkok: Office of Moral Ethics Development, Department of Religious Affairs, Ministry of Culture.