การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2560 : ศึกษากรณีการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม 2562

Main Article Content

นันทนา นันทวโรภาส

บทคัดย่อ

การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นการเลือกตั้งที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย ในหลายมิติ ทั้งกติกาการเลือกตั้งที่เปลี่ยนจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิง  จำนวนพรรคการเมืองและผู้สมัครับเลือกตั้ง ที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ รวมทั้งผลการเลือกตั้งที่พลิกความคาดหมาย จึงเป็นที่มาของวัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้ ที่มุ่งแสวงหาคำตอบต่อกระบวนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของ พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งสามอันดับคือ พรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐ และพรรคอนาคตใหม่ โดยใช้ทฤษฎีการตลาดทางการเมืองของ Bruce I. Newman มาเป็นกรอบในการศึกษา โดยมีผลการวิจัยอันเป็นข้อสังเคราะห์ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ 3 ประการคือ 1) ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง หากมีพรรคที่นำเอากลยุทธ์การตลาดทางการเมืองมาใช้ หลายพรรค ความเหนือกว่าของพรรคจะตัดสินกันที่ศักยภาพ ความเป็นไปได้ในการนำนโยบายไปปฏิบัติได้จริง 2) บริบททางการเมือง เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งในครั้งนี้  3) จากแนวคิดการตลาดทางการเมือง พรรคที่เสนอแนวทางใหม่ อย่างโดดเด่นและแตกต่าง มักได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเสมอ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

BBC News. (2019,April 24). Election Results in 2019: Election Commission Announces Unofficial Results List of Applicants MPs Receive the Highest Score of 350 Districts. [Online]. Retrieved from https://www.bbc.com/thai/thailand- 47693355.
_______. (2019, April 26). Power Party of The People: Who is Who in The Co- Founders. [Online]. Retrieved from https://www.bbc.com/thai/thailand- 45691152.
Hathaikan Trisuwan, (2019,April24). Re: Election Results in 2019: The Battle of The Government Set up a "Seat in The Council" or "Public Vote"?. [Online]. Retrieved from https://voicetv.co.th/read/BJ3KjKn3f.
Khaosod. (2019,April 24). The Constitutional Court Has Resolved to ‘Dissolve the Thai Preserve National Party ', Disqualifying the 10-Year Executive Director. [Online].Retrieved from https://www.khaosod.co.th/breaking- news/news_2284957.
Mgronline. (2019,May1).Hot Share. [Online]. Retrieved from https://mgronline.com/
onlinesection/detail/9620000014262.
Nantana Nantavaropas. (2005). Political Communication : Case Study of The General Election Campaign of Thai Rak Thai Party (Doctor of Thesis). Faculty of Journalism and Mass Communication. Thammasat University.

Newman, Bruce I. (1999). Hand Book of Political Marketing. California : Sage Publication Inc.
Politics. (2019, April 24). Waiting for the First Election. [Web blog message]. Retrieved from https://voicetv.co.th/read/BJ3KjKn3f
Posttoday. (2019,April 26). Politics. [Online]. Retrieved from https://www.posttoday.com/politic/news/571462.
Prachachat Business. (2019,April 24). Politics. [Online]. Retrieved from https://www.prachachat.net/politics/news-299070.
Prachatai. (2019,April 24). Analysis of Political Communication 4 Major Parties. [Online]. Retrieved from https://prachatai.com/journal/2019/04/81820.