รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก

Main Article Content

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย)
พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงกโร)
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท
พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ
ประเสริฐ ธิลาว
รัฐพล เย็นใจมา

บทคัดย่อ

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
book review

เอกสารอ้างอิง

Reference
Boonton Dockthaisong. (2019). Disruptive Public Administration. Ayutthaya :
Mahachulalongkorn University Press.
Jakkrit Noritti-Phadungkarn. (2018). Public Administration in Thailand: Theory and Practice. Journal of Public Administration and Politics. 7 (2) (2018) : 197-203.
Likit Theerawekin. (2015).Teaching of public administration. Journal of Public Administration and Politics. 4 (1) (2015) :
Phrakrurattanasutaporn,Ketsada Phathong. (2017).Public Administration in Buddhism. Phimoldhamma Research Institute Journal. 4 (2) July- December 2017 : 21-14.
Thomas Piketty. (2017). Capital in the Twenty-First Century, Translator to Thai by Narin Ong-In-Tree. Bangkook : Se-Education Limited.
World Wealth Report 2018. Online : https://worldwealthreport.com/, 20 June 2019.