สื่อสารการเมือง เรื่อง ปราสาทพระวิหารจำลอง

Main Article Content

ทรงพร ทาเจริญศักดิ์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาบริบทการเมืองไทยช่วง ค.ศ. 1962-2016 ที่มีผลต่อปราสาทพระวิหารจำลองที่ผามออีแดง  (2) วิเคราะห์การสื่อสารการเมืองในกรณีนี้ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ภายใต้กรอบแนวคิดสื่อสารการเมืองของของไบรอัน แมกแนร์ (Brian McNair) โดยใช้รูปแบบการวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อความของ“ข่าวออนไลน์” จากสื่อในกัมพูชาและไทย ผู้วิจัยพบว่า (1) บริบททางการเมืองไทยช่วง ค.ศ. 1962-2016 มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงการนี้ (2) สื่อในภาษาอังกฤษ และสื่อในภาษาไทยมีการสื่อสารการเมืองในกรณีนี้แตกต่างกัน โดยสื่อในภาษาอังกฤษมองว่าเป็นความพยายามของกลุ่มชาตินิยมที่อยากได้ปราสาทพระวิหารคืนมา แต่สื่อในภาษาไทยมองว่าชาวศรีสะเกษต้องการสร้างปราสาทพระวิหารจำลองเพื่อเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยว แม้จะถูกคัดค้านจากรัฐบาลไทยและกัมพูชา แต่ประชาชนศรีสะเกษยืนยันที่จะหาทางเปิดปราสาทพระวิหารจำลองที่สร้างเสร็จแล้วผามออีแดงให้ได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Bangkok Post .(2016a). Temple replica gets nod in military U-turn. 17 May. Retrieved April 23, 2019 from https://www.bangkokpost.com/learning/advanced/947197/military-builds-preah-vihear-temple-replica.
Bangkok Post .(2016b). Prayut slams Preah Vihear temple replica.Retrieved April 20, 2019 from https://www.bangkokpost.com/news/general/967477/prayut-slams-preah-vihear-temple-replica.
Bangkok Post.(2016c). Military builds Preah Vihear Temple replica. Retrieved March 19, 2019 from https://www.bangkokpost.com/learning/advanced/947197/military-builds-preah-vihear-temple-replica.
Bangkok Post. (2016d). Preah Vihear temple replica faces the wreckimg ball. Retrieved April 10, 2019 from https://www.bangkokpost.com/news/general/960865/preah-vihear-temple-replica-faces-the-wrecking-ball
Bangkok Post. (2016e). The temple of doom. Retrieved April 15, 2019 from https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/964517/the-temple-of-doom
Bangkok Post. (2016f). Cambodia mulls Preah Vihear access from Thailand. Retrieved April 26, 2019 from https://www.bangkokpost.com/news/security/909368/cambodia-mulls-preah-vihear-access-from-thailand
Bangkok Post. (2016g). Cambodia denies plans to reopen Thai access to Preah Vihear. Retrieved 26 April 2019 from https://www.bangkokpost.com/news/security/913016/cambodia-denies-plans-to-reopen-thai-access-to-preah-vihear
Borwornsak Uwanno. (2013). Roojing Rooluek Mahakap Phra Viharn: Jud Job Rue Jud Rerm Ton Kwam Khad Yaeng. Bangkok: Sipraya Press.
Cambodian Daily.(2014) New Thai Prime Minister Pays Official Visit. Retrieved April 25, 2019 from https://www.cambodiadaily.com/news/71429-71429/
Khaosod English.(2015). THAILAND CONSIDERS CLONING ANCIENT CONTESTED TEMPLE. Retrieved April 24, 2019 from https://www.khaosodenglish.com/politics/2015/08/06/1438866130/
Khmer Times. (2016). Preah Vihear Replica Commander Transferred. Retrieved April 11, 2019 from https://www.khmertimeskh.com/23624/preah-vihear-replica-commander-transferred/
Lilja, M.& Baaz,M.(2018). Heritage Temples, Replicas and Repetitions: Theorizing the Significance of Repeats as Resistance. International Journal of Politics, Culture, and Society.November 2018.
McNair, B.(2003). An Introduction to Political Communication. London: Routledge.
Pakawapan, P.R. (2013). State and Uncivil Society in Thailand at the Temple of Preah Vihear. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies Publishing.
Ministry of Foreign Affairs (2013). Retrieved on 20 March 2019 from www.mfa.go.th/main/contents/files/news-20130129-151113-350152.pdf
Nation Multimedia.(2016a). Mini-Preah Vihear kept under wraps. Retrieved April 11, 2019 from https://www.nationmultimedia.com/detail/national/30285682