แนวทางการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการจัดการของเสียในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

Main Article Content

อนันต์ ธรรมชาลัย

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดการของเสีย วิเคราะห์ปัจจัยการบริหาร และปัจจัยการจัดการของเสียที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการของเสียโรงงานอุตสาหกรรม และเสนอแนวทางการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการจัดการของเสียในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย การวิจัยแบบผสมทั้งเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถามจำนวน 210 บริษัท และเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร ผู้จัดการและหน่วยงานภาครัฐจำนวน 20 คน พบว่า 1) สภาพปัจจุบันในการจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกของไทย ยังคงมีการใช้เครื่องมือในการจัดการของเสียตามแนวคิดตามนักวิชาการจากทวีปเอเชียและทวีปอเมริกา 2) ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ปัจจัยการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวมสามารถร่วมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลการจัดการของเสียโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม ได้ร้อยละ 60.1 (Adjusted R2 = .601)  ในขณะที่ปัจจัยการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมด้านค่านิยมร่วม ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการของเสียโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปัจจัยการจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถร่วมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิผลการจัดการของเสียโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม ได้ร้อยละ 45.7 (Adjusted R2 = .457)  ในขณะที่ปัจจัยการจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมด้านการแปรรูปมาใช้ใหม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการของเสียโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) แนวทางการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการจัดการของเสียในอุตสาหกรรมพลาสติกไทยประกอบด้วย (1) มาตรการในการลดปริมาณของเสีย (2) มาตรการในการป้องกันของเสีย (3) มาตรการในการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดของเสีย และ (4) มาตรการการมีส่วนร่วมในการจัดการของเสีย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Department of Industrial Works. (2015). Industrial Waste Management. Retrieved March 20, 2016, from https:// http://www2.diw.go.th/iwmb/.
Duangsamorn, F. (2012). Sufficient Economy Philosophy and the Management of
Household’s Garbage in Dusit Community, Bangkok. Faculty of Management Science. Suan Sunandha Rajabhat University.
National News Bureau of Thailand. (2018). Plastics Wastes Special Report. Retrieved Apr 28, 2018, from http://thainews.prd.go.th/ website_th/news/
print_news/WNRPT6104250010001.
Office of Industrial Economics. (2017). Annual Report 2017: Plastic Industry. Retrieved Jan 14, 2018, from http://www.oie.go.th/sites/default/files/
attachments/industry_overview/annual2017.pdf
Thapanan, K. & Suparatchai, W. (2012). Defectives Reduction in Vacuum Forming Production Process. Master of Engineering Management. Faculty of Engineering, Dhurakij Pundit University.
Yodpayung, Y. (2008). Chemical Industrial Waste Management in Bang Pu Industrial Estate: Case Study of AG-GRO (THAILAND) Company Limited. An Independent Study in Master of Science in Environment Management. School of Social and Environment Development. The National Institute of Development Administration.