การพัฒนารูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

Main Article Content

สุวดี มงคล

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการพัฒนารูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ 2) เพื่อพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการพัฒนารูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเทคนิคเดลฟาย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 21 คน และการสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบาย และพรรณนาความ ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 184 คน ด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า


  1. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเทคนิคเดลฟาย พบว่า เห็นด้วยกับการพัฒนาองค์ประกอบรูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 4 ด้านคือ 1) ด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร2) ด้านทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา3) ด้านบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา และ 4) ด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาและตัวชี้วัดขององค์ประกอบทั้ง 24 ข้อ

  2. ผลการสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาทั้ง 7 คน ต่างเห็นสอดคล้องกันว่าองค์ประกอบและตัวชี้วัดของรูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความเหมาะสมดีแล้ว

  3. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทั้ง 184 คน พบว่า ทุกคนเห็นด้วยกับองค์ประกอบรูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย