กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF