กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF