การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระสังฆาธิการในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

พระสุทิน อธิปญฺโญ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่ต่อการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี


ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed - Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากพระสงฆ์ในอำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี  ได้จำนวน 300 รูป จากพระสงฆ์ทั้งหมด 1,205 รูป โดยใช้สูตรการคำนวณ
กลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่ 0.713 เป็นคำถามแบบปลายเปิดและปลายปิด โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test)  และค่าเอฟ (F-Test) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 10 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา


            ผลการวิจัยพบว่า


1) พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการอำนวยการ และด้านการควบคุม ตามลำดับ


2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า  พระสงฆ์ที่มีอายุ,วุฒิการศึกษานักธรรม,วุฒิการศึกษาสามัญ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนพระสงฆ์ที่มีพรรษา,วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ต่างกัน ความคิดเห็นต่อ การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
ในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย


3) ปัญหา อุปสรรค การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสังฆาธิการในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า 1) พระสังฆาธิการขาดการวางแผนโยบาย
การเผยแผ่ ให้สอดคล้องงานของพระสังฆาธิการ 2) พระสังฆาธิการขาดการฝึกฝนทักษะในการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา 3) พระสังฆาธิการขาดการสรรหาบุคลากรเพิ่มเติม 4) พระสังฆาธิการขาดการประสานงานร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน 5) พระสังฆาธิการขาดการติดตามและตรวจสอบพระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่การเผยแผ่  ข้อเสนอแนะ พบว่า 1) พระสังฆาธิการควรมีการวางแผนโยบายการเผยแผ่ ให้สอดคล้องงานของพระสังฆาธิการ 2) พระสังฆาธิการควรมีการฝึกฝนทักษะในการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา 3) พระสังฆาธิการควรมีการสรรหาบุคลากรเพิ่มเติม
4) พระสังฆาธิการควรมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน  5) พระสังฆาธิการควรมีการติดตามและตรวจสอบพระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่การเผยแผ่

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Anuwat Krasang. (2016). Environmental Management in Temple as the Ecological In Line with Buddhist Integration of Sangkha in Saraburi Provinc.Journal of MCU Social Science Review. 4(2),241-259.
National Education Commission. (2001). The Return of Buddhism "Hero" of The New Study. Bangkok : Publishing House layssux.
Phra Dharmakosajarn (Prayu Dhammacitto). (2006). Buddhist Style in Management. Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya Publishing House.
Phra Maha Pariwat teetawariyo. (2010). Monks Opinions on Temple Management According to Good Governance: A Case Study of Wat Bang Bua Thong, Nonthaburi Province (Master of Thesis). Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
Phra Mongkhon Thitamongkalo (Sangkharat). (2010). Factors Affecting Buddhism Propagating Monk’s Morale : A Case Study of Morality Teaching Monks in Schools at sangha administration region 15 (Master of Thesis). Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
Phra Thawatchai Jarutammo (Srisuk). (2010). Efficiency of Sangha Administration : A Case Study of Temples at Nongsang District, Saraburi Province. (Doctor of Thesis). Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
Phraataikan Manat Paññavaddhano (Ngoesawat). (2012). The Efficiency of Buddhist Propagation of Sangha Administrators in Chombung District, Ratchaburi Province (Master of Thesis). Graduate School: Mahachulalong-
kornrajavidyalaya University.
Phra-athikanwarit Ratanapanyo (Pansawat). (2016). The Rolesof the Monks in the Propagation of Buddhism PakTho District, Ratchaburi Province. (Master of Thesis). Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
Phrakhrupaladsongsak khantawero. (2010). The opinions of Buddhists on Wat Paknam Bangkok (Master of Thesis). Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
Phrakhrupreechathammawijit (Jittarakorn Aphivaro). (2015). The Management of The Buddhist Propagation of Sangha Administrator in Samutprakan Province
(Doctor of Thesis). Graduate School Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Phrakhrusantithammapirat (Booncahi Santikaro). (2014). The Development of Sangha Administration Model in 15th Region Sangha Administration. (Doctor of Thesis). Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
Prani Kueatong. (2011). Buddhist Priests Roles in Community Development : A Case Study of Wat in Pak Kret, District Nonthaburi Province (Master of Thesis). Graduate School : Phranakhon Rajabhat University.
The Secretariat of the Sangha Association. (2010). Monks Manual. Bangkok : The National Buddhist Printing Office.
Wattana honlawakprayoon. (2015). Efficiency Management of Wat Thasung Muang District, Uthai Thani Province (Master of Thesis). Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.