ปีที่ 7  (ฉบับเพิ่มเติม) ตีพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2562

       วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับเพิ่มเติม ตีพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2562 ประจำปีพุทธศักราช 2562 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

          กองบรรณาธิการวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

          สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2019-05-30

การสร้างหลักธรรมานามัยในการรักษาโรคของแพทย์แผนไทย ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ประเสริฐ โมกแก้ว, พระปลัดสมชาย ดำเนิน ปโยโค, โยตะ ชัยวรมันกุล, มานพ นักการเรียน

16-31

การสร้างตัวชี้วัดองค์กรสันติสุขในพุทธศตวรรษที่ 26

นงลักษณ์ ลักษณะโภคิน, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส

32-48

สันตินวัตกรรมการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร

ยุพเรศ จังพานิช, พระราชปริยัติกวี, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

49-66

สันตินวัตกรรมในการกำจัดมลพิษทางอากาศจากการฌาปนกิจศพ

มีชัย ภัทรเปรมเจริญ, พระราชปริยัติกวี , ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

79-90

แนวทางการส่งเสริมประสิทธิภาพการขับร้องของ นักร้องอาชีพไทยเชิงพุทธบูรณาการ

สุทธนรี กระจ่างคันถมาตร์, ตวงเพชร สมศรี, ประเวศ อินทองปาน

136-153

กระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสันติภาพตามแนวพุทธบูรณาการ

กุลธิดา ลิ้มเจริญ, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส

180-192

รูปแบบการระงับอธิกรณ์ของคณะสงฆ์ไทยตามหลักพุทธสันติวิธี

คชาภรณ์ คำสอนทา, พระราชปริยัติกวี, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

193-207

ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสามเณรช่อสะอาด

พระบารมี นนฺทธมฺมิโก, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส

208-223

กระบวนการพุทธสันติวิธีในการพัฒนาพื้นที่และชุมชน แบบมีส่วนร่วมโดยกองทัพบก

กิตติพงษ์ พุทธิมณี, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

224-239

รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส

253-265

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม

พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย, พระมหาสาธร ธมฺมาทโร, พระมหาอกนิษฐ์ สิริปญฺโญ, ขัตติยา ด้วงสำราญ, วัลลา คงธรรม, นุชนรา รัตนศิระประภา, กฤติยา ถ้ำทอง

281-297

ศึกษาวิเคราะห์แนวทางส่งเสริมการทำบุญของชาวพุทธตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

พระมหาสมชัย ปริมุตฺโต, พระครูสิริสุตาภรณ์, พระมหาณัฐกิตติ อนารโท

313-325

ความสำคัญของทหารที่มีต่อพระพุทธศาสนาในสังคมไทย

โชคชัย คนไว, พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน, พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ

326-336

ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารงานด้านศาสนศึกษา ในเขตอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

พระมหาสุริยา ฐิตสีโล (อุบัวบล), พระครูศรีปริยัตยาภิวัฒน์, พระครูสิริสุตาภรณ์

337-350

การศึกษาสมรรถภาพทางกายในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

สยาม ทองใบ, ธนสิริ โชคทวีพาณิชย์, เพชรัชน์ อ้นโต, วันดี ฉวีจันทร์, นารีรมย์ รัตนสัมฤทธิ์

380-393

แนวทางในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง ในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

พระมหาวิเศษ ปญฺญาวชิโร, พระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโม, แสง จันทร์งาม, ธัชพล ศิริวงศ์ทอง

422-434

รูปแบบการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาเพื่อการพัฒนา สมรรถนะการบริหารของนักธุรกิจขายตรง

แม้นเหมือน สิทธิศักดิ์, สิริวัฒน์ ศรีเครือดง, สาระ มุขดี

435-449